Adatvédelem

Jogi

Adatvédelem
Nyilatkozat

Nagyon örülünk a vállalatunk iránti érdeklődésének. A Schuba Development Kft. vezetősége számára az adatvédelem különösen magas prioritást élvez. A Schuba Development Kft. internetes oldalainak használata személyes adatok megadása nélkül lehetséges. Ha azonban az érintett személy a weboldalunkon keresztül a vállalkozásunk speciális szolgáltatásait kívánja igénybe venni, a személyes adatok feldolgozása szükségessé válhat. Ha a személyes adatok feldolgozása szükséges, és nincs jogalap az ilyen feldolgozásra, akkor általában az érintett hozzájárulását kérjük.

A személyes adatok, mint például az érintett neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma, feldolgozása mindig összhangban van a Schuba Development Ltd.-re vonatkozó országspecifikus adatvédelmi szabályokkal. Vállalkozásunk ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal szeretné tájékoztatni a nyilvánosságot az általunk gyűjtött, felhasznált és feldolgozott személyes adatok típusáról, terjedelméről és céljáról. Ezen túlmenően az érintettek ezen adatvédelmi nyilatkozat segítségével tájékoztatást kapnak a jogaikról.

A Schuba Development Kft. mint adatkezelő számos technikai és szervezési intézkedést hozott annak érdekében, hogy a weboldalon keresztül feldolgozott személyes adatok minél teljesebb körű védelmét biztosítsa. Mindazonáltal az internetes adatátvitel mindig ki van téve biztonsági réseknek, így az abszolút védelem nem garantálható. Ezért minden érintettnek lehetősége van arra, hogy személyes adatait más módon, például telefonon is továbbítsa nekünk.

1. fogalommeghatározások

A Schuba Development Kft. adatvédelmi nyilatkozata az európai irányelv és rendelet által az adatvédelmi rendelet (DS-GVO) kiadásakor használt kifejezéseken alapul. Adatvédelmi nyilatkozatunknak könnyen olvashatónak és érthetőnek kell lennie a nyilvánosság, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítása érdekében szeretnénk előzetesen megmagyarázni a használt kifejezéseket.

Ebben az adatvédelmi szabályzatban többek között a következő kifejezéseket használjuk:

 • (a) személyes adatok

  Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: érintett) vonatkozó bármely információ. Azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző egy vagy több tényező alapján.

 • (b) érintett személy

  Az érintett minden olyan azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelő kezeli.

 • c) Feldolgozás

  Az adatkezelés a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletsorozat, így például gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, iktatás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, továbbítás, terjesztés vagy más módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

 • (d) a feldolgozás korlátozása

  Az adatkezelés korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése azzal a céllal, hogy korlátozzák azok jövőbeli feldolgozását.

 • e) Profilalkotás

  A profilalkotás a személyes adatok automatizált feldolgozásának bármely olyan formája, amely az ilyen személyes adatok felhasználásából áll, hogy egy természetes személyre vonatkozó bizonyos személyes szempontokat értékeljen, különösen a természetes személy munkahelyi teljesítményével, gazdasági helyzetével, egészségével, személyes preferenciáival, érdeklődésével, megbízhatóságával, viselkedésével, tartózkodási helyével vagy tartózkodási helyének változásával kapcsolatos szempontok elemzésére vagy előrejelzésére.

 • f) Álnévtelenítés

  Az álnevesítés a személyes adatok olyan módon történő feldolgozása, hogy a személyes adatok további információk felhasználása nélkül többé nem rendelhetők egy adott érintetthez, feltéve, hogy az ilyen további információkat elkülönítve tárolják, és technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítják, hogy a személyes adatokat ne lehessen azonosított vagy azonosítható természetes személyhez rendelni.

 • g) Adatkezelő vagy az adatkezelésért felelős személy

  Az adatkezelő vagy az adatkezelésért felelős személy az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit. Amennyiben az ilyen adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy a kijelölésére vonatkozó konkrét kritériumokat az uniós vagy a tagállami jog írhatja elő.

 • (h) Feldolgozók

  Adatfeldolgozó: olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 • i) Címzett

  A címzett az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, akivel személyes adatokat közölnek, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e vagy sem. Nem minősülnek azonban címzettnek azok a hatóságok, amelyek az uniós vagy tagállami jog szerinti konkrét vizsgálati feladat keretében személyes adatokat kaphatnak.

 • j) Harmadik

  Harmadik fél: az érintettől, az adatkezelőtől, az adatfeldolgozótól és az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közvetlen felelőssége mellett a személyes adatok kezelésére felhatalmazott személyektől eltérő természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv.

 • k) Hozzájárulás

  Hozzájárulásnak minősül az érintett akaratának önkéntes, konkrét és tájékozott kinyilvánítása nyilatkozat vagy más egyértelmű megerősítő aktus formájában, amellyel az érintett jelzi, hogy hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

2. az adatkezelő neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelet, az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó egyéb adatvédelmi jogszabályok és egyéb adatvédelmi jellegű rendelkezések értelmében a felelős fél:

Schuba Development Ltd
Palm Street, Unit 117, Orion Mall
Box 282 Victoria, Mahe
Seychelles-szigetek

Tel: +4915756172188
E-mail: info@schubahome.com
Honlap: www.schubahome.com

3. sütik

A Schuba Development Kft. internetes oldalai sütiket használnak. A sütik olyan szöveges fájlok, amelyeket az internetes böngésző segítségével tárolnak a számítógépes rendszerben.

Számos weboldal és szerver használ sütiket. Sok cookie tartalmaz egy úgynevezett cookie-azonosítót. A cookie ID a cookie egyedi azonosítója. Ez egy olyan karakterláncból áll, amely alapján az internetes oldalak és szerverek hozzárendelhetők ahhoz az adott internetes böngészőhöz, amelyben a cookie-t tárolták. Ez lehetővé teszi a meglátogatott internetes oldalak és szerverek számára, hogy megkülönböztessék az érintett egyedi böngészőjét más internetes böngészőktől, amelyek más cookie-kat tartalmaznak. Az egyedi cookie-azonosító segítségével egy adott internetes böngésző felismerhető és azonosítható.

A sütik használatával a Schuba Development Kft. felhasználóbarátabb szolgáltatásokat tud nyújtani a weboldal felhasználóinak, amelyek a sütik beállítása nélkül nem lennének lehetségesek.

A cookie-k segítségével a weboldalunkon található információk és ajánlatok a felhasználó szempontjából optimalizálhatók. Mint már említettük, a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük weboldalunk felhasználóit. Ennek a felismerésnek a célja, hogy megkönnyítsük a felhasználók számára weboldalunk használatát. Például a cookie-kat használó weboldal felhasználójának nem kell minden egyes alkalommal, amikor a weboldalra látogat, újra megadni a hozzáférési adatait, mert ezt a weboldal és a felhasználó számítógépes rendszerében tárolt cookie végzi el. Egy másik példa az online áruházban a bevásárlókosár sütije. Az online áruház egy süti segítségével megjegyzi azokat a tételeket, amelyeket a vásárló a virtuális kosárba helyezett.

Az érintett a használt internetböngésző megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja, hogy weboldalunk cookie-kat helyezzen el, és így véglegesen tiltakozhat a cookie-k elhelyezése ellen. Továbbá a már beállított cookie-k bármikor törölhetők az internetböngésző vagy más szoftverprogramok segítségével. Ez minden elterjedt internetböngészővel lehetséges. Ha az érintett kikapcsolja a cookie-k beállítását a használt internetböngészőben, előfordulhat, hogy weboldalunk nem minden funkciója lesz teljes mértékben használható.

4. általános adatok és információk gyűjtése

A Schuba Development Kft. honlapja minden alkalommal, amikor egy érintett vagy egy automatizált rendszer meghívja a honlapot, egy sor általános adatot és információt gyűjt. Ezeket az általános adatokat és információkat a szerver naplófájljaiban tárolja. A következő adatok gyűjthetők: (1) a használt böngésző típusai és verziói, (2) a hozzáférő rendszer által használt operációs rendszer, (3) az a weboldal, amelyről a hozzáférő rendszer a weboldalunkra lép (ún. referrer), (4) a weboldalunkon a hozzáférő rendszeren keresztül a weboldalunkon keresztül elért aloldalak, (5) a weboldalhoz való hozzáférés dátuma és időpontja, (6) egy internetprotokoll-cím (IP-cím), (7) a hozzáférési rendszer internetszolgáltatója és (8) egyéb hasonló adatok és információk, amelyek az informatikai rendszereinket ért támadások esetén a veszély elhárítását szolgálják.

Ezen általános adatok és információk felhasználása során a Schuba Development Kft. nem von le következtetéseket az érintettről. Ezekre az információkra sokkal inkább azért van szükség, hogy (1) a weboldalunk tartalmának helyes megjelenítéséhez, (2) a weboldalunk tartalmának és az ahhoz kapcsolódó hirdetések optimalizálásához, (3) az informatikai rendszereink és a weboldalunk technológiájának hosszú távú működőképességének biztosításához, valamint (4) a bűnüldöző szervek számára a számítógépes támadás esetén a bűnüldözéshez szükséges információkat szolgáltasson. Ezért a Schuba Development Kft. egyrészt az anonim módon gyűjtött adatokat és információkat elemzi, másrészt a vállalkozásunk adatvédelmének és adatbiztonságának növelése céljából, hogy végső soron az általunk feldolgozott személyes adatok optimális szintű védelmét biztosíthassuk. A szervernaplófájlok anonim adatait az érintett által megadott személyes adatoktól elkülönítve tároljuk.

5. regisztráció a weboldalunkon

Az érintettnek lehetősége van regisztrálni az adatkezelő weboldalán a személyes adatok megadásával. Az adatkezelőnek ebben az összefüggésben továbbított személyes adatok a regisztrációhoz használt megfelelő beviteli maszkból származnak. Az érintett által megadott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő belső használatra és saját céljaira gyűjtik és tárolják. Az adatkezelő gondoskodhat arról, hogy az adatokat egy vagy több adatfeldolgozónak, például egy csomagküldő szolgáltatónak továbbítsák, akik szintén kizárólag az adatkezelőnek tulajdonítható belső felhasználásra használják a személyes adatokat.

Az adatkezelő weboldalán történő regisztráció során az érintett internetszolgáltató (ISP) által kiadott IP-cím, a regisztráció dátuma és időpontja is tárolásra kerül. Ezen adatok tárolására azért kerül sor, mert csak így lehet megakadályozni a szolgáltatásainkkal való visszaélést, és szükség esetén ezek az adatok lehetővé teszik az elkövetett bűncselekmények tisztázását. Ebben a tekintetben ezen adatok tárolása az adatkezelő védelme érdekében szükséges. Elvileg ezeket az adatokat nem adjuk át harmadik félnek, kivéve, ha az adatok átadására jogi kötelezettség áll fenn, vagy ha az átadás büntetőeljárás célját szolgálja.

Az érintettnek a személyes adatok önkéntes megadásával történő regisztrációja azt a célt szolgálja, hogy az adatkezelő olyan tartalmakat vagy szolgáltatásokat kínáljon az érintettnek, amelyeket a dolog természetéből adódóan csak regisztrált felhasználóknak tud felajánlani. A regisztrált személyek bármikor szabadon módosíthatják a regisztráció során megadott személyes adatokat, vagy teljes mértékben törölhetik azokat az adatkezelő adatbázisából.

Az adatkezelő bármely érintett kérésére bármikor tájékoztatást ad arról, hogy mely, az érintettre vonatkozó személyes adatokat tárolják. Az adatkezelő továbbá az érintett kérésére vagy jelzésére helyesbíti vagy törli a személyes adatokat, feltéve, hogy ez nem ellentétes a jogszabályban előírt megőrzési kötelezettségekkel. Az adatkezelő teljes személyzete kapcsolattartóként az érintett rendelkezésére áll ebben az összefüggésben.

6. hírlevelünkre való feliratkozás

A Schuba Development Kft. weboldalán a felhasználóknak lehetősége van arra, hogy feliratkozzanak a vállalkozásunk hírlevelére. A hírlevélre való feliratkozáskor az adatkezelőnek továbbított személyes adatok az erre a célra használt beviteli maszkban vannak megadva.

A Schuba Development Kft. rendszeres időközönként hírlevélben tájékoztatja ügyfeleit és üzleti partnereit a vállalati ajánlatokról. Cégünk hírlevelét az érintett alapvetően csak akkor kaphatja meg, ha (1) az érintett rendelkezik érvényes e-mail címmel, és (2) az érintett regisztrál a hírlevél küldésére. Jogi okokból az érintett által a hírlevél-küldésre első alkalommal regisztrált e-mail címre a kettős opt-in eljárás alkalmazásával megerősítő e-mailt küldünk. Ez a megerősítő e-mail annak ellenőrzésére szolgál, hogy az e-mail cím tulajdonosa mint érintett engedélyezte-e a hírlevél kézhezvételét.

A hírlevélre való feliratkozáskor az érintett által a feliratkozáskor használt számítógépes rendszer IP-címét, valamint a feliratkozás dátumát és időpontját is tároljuk, amelyet az internetszolgáltató (ISP) rendel hozzá. Ezen adatok gyűjtése azért szükséges, hogy később nyomon követhető legyen az érintett e-mail címével való (esetleges) visszaélés, és ezért az adatkezelő számára jogi biztosítékként szolgál.

A hírlevélre való feliratkozás során gyűjtött személyes adatokat kizárólag hírlevelünk kiküldésére használjuk fel. Ezen túlmenően a hírlevélre feliratkozókat e-mailben értesíthetjük, ha ez a hírlevél szolgáltatás működéséhez vagy a kapcsolódó regisztrációhoz szükséges, mint például a hírlevél kínálatának változása vagy a technikai körülmények megváltozása esetén. A hírlevél-szolgáltatás keretében gyűjtött személyes adatokat nem adjuk át harmadik félnek. A hírlevélre való feliratkozást az érintett bármikor lemondhatja. A személyes adatok tárolásához való hozzájárulás, amelyet az érintett a hírlevél-küldéshez adott, bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonásához minden hírlevélben található egy megfelelő link. Ezen túlmenően lehetőség van arra is, hogy az adatkezelő weboldalán bármikor közvetlenül leiratkozzon a hírlevél küldésről, vagy erről más módon tájékoztassa az adatkezelőt.

7. hírlevél nyomon követés

A Schuba Development Kft. hírlevelei úgynevezett nyomkövető pixeleket tartalmaznak. A nyomkövető pixel egy miniatűr grafika, amelyet az ilyen, HTML formátumban küldött e-mailekbe ágyaznak be, hogy lehetővé tegyék a naplófájlok rögzítését és a naplófájlok elemzését. Ez lehetővé teszi az online marketingkampányok sikerének vagy sikertelenségének statisztikai értékelését. A beágyazott nyomkövető pixel alapján a Schuba Development Kft. láthatja, hogy az érintett megnyitott-e egy e-mailt, és ha igen, mikor, és az e-mailben található linkeket az érintett meglátogatta.

A hírlevelekben található nyomkövető pixeleken keresztül gyűjtött ilyen személyes adatokat az adatkezelő tárolja és elemzi annak érdekében, hogy optimalizálja a hírlevél-küldést, és a jövőbeni hírlevelek tartalmát jobban hozzáigazítsa az érintett érdekeihez. Ezeket a személyes adatokat nem adják át harmadik félnek. Az érintettek bármikor jogosultak arra, hogy az e tekintetben adott külön hozzájáruló nyilatkozatot a kettős opt-in eljáráson keresztül visszavonják. A visszavonást követően az adatkezelő törli ezeket a személyes adatokat. A Schuba Development Kft. automatikusan visszavonásnak tekinti a hírlevél kézhezvételétől való visszalépést.

8. hogyan léphet kapcsolatba velünk a weboldalon keresztül

A Schuba Development Kft. honlapja olyan jogi követelményeket tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a vállalkozásunkkal való gyors elektronikus kapcsolatfelvételt, valamint a velünk való közvetlen kommunikációt, amely magában foglalja az úgynevezett elektronikus levelezés általános címét (e-mail cím) is. Ha egy érintett e-mailben vagy egy kapcsolatfelvételi űrlap segítségével kapcsolatba lép az adatkezelővel, az érintett által továbbított személyes adatok automatikusan tárolásra kerülnek. Az érintett által az adatkezelőnek önkéntes alapon továbbított ilyen személyes adatok az érintett feldolgozásának vagy a vele való kapcsolatfelvételnek a céljából kerülnek tárolásra. Ezeket a személyes adatokat nem adják át harmadik félnek.

9. hozzászólási funkció a weboldalon található blogban

A Schuba Development Kft. lehetőséget kínál a felhasználóknak arra, hogy az adatkezelő weboldalán található blogon egyéni hozzászólásokat hagyjanak az egyes blogbejegyzésekhez. A blog egy weboldalon fenntartott, általában nyilvánosan megtekinthető portál, amelyen egy vagy több személy, úgynevezett bloggerek vagy webbloggerek cikkeket írhatnak vagy gondolatokat írhatnak le úgynevezett blogbejegyzésekben. A blogbejegyzéseket általában harmadik felek kommentálhatják.

Ha egy érintett hozzászólást hagy az ezen a weboldalon közzétett blogon, az érintett által hagyott hozzászólásokon kívül a hozzászólás beírásának időpontjára vonatkozó adatokat és az érintett által választott felhasználónevet (álnevet) is tárolják és közzéteszik. Ezenkívül az érintett személy internetszolgáltatója (ISP) által kiosztott IP-cím is naplózásra kerül. Az IP-cím tárolására biztonsági okokból és abban az esetben kerül sor, ha az érintett személy harmadik felek jogait sérti vagy illegális tartalmat tesz közzé egy hozzászóláson keresztül. E személyes adatok tárolása tehát az adatkezelő saját érdekében történik, hogy az adatkezelő szükség esetén felmenthesse magát jogsértés esetén. Az összegyűjtött személyes adatokat nem adjuk át harmadik félnek, kivéve, ha a nyilvánosságra hozatalt törvény írja elő, vagy az adatkezelő jogi védelmét szolgálja.

10. személyes adatok rutinszerű törlése és zárolása

Az adatkezelő az érintett személyes adatait csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges ideig kezeli és tárolja, vagy ha az európai irányelv és rendelet vagy más, az adatkezelőre vonatkozó törvényi vagy rendeleti szabályozás előírja.

Ha a tárolás célja megszűnik, vagy ha az európai irányelv és rendelet vagy más illetékes jogalkotó által előírt tárolási időszak lejár, a személyes adatokat a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően rutinszerűen zárolják vagy törlik.

11. az érintett jogai

 • a) A megerősítéshez való jog

  Az európai irányelv és a rendelet által biztosított minden érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatkezelőtől megerősítést kapjon arról, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése folyamatban van-e. Ha az érintett élni kíván ezzel a jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • b) A tájékoztatáshoz való jog

  A személyes adatok kezelésével érintett bármely személynek joga van ahhoz, hogy az európai irányelv és rendelet alapján bármikor és ingyenesen tájékoztatást kapjon az adatkezelőtől a róla tárolt személyes adatokról, valamint az adatok másolatát. Az európai irányelv és rendelet továbbá az érintett számára hozzáférést biztosított az alábbi információkhoz:

  • az adatkezelés céljai
  • a feldolgozott személyes adatok kategóriái
  • a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, különösen a harmadik országbeli címzettek vagy nemzetközi szervezetek esetében
  • ha lehetséges, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, az időtartam meghatározásának kritériumai
  • a rájuk vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelő általi adatkezelés korlátozásához való jog vagy az ilyen adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog fennállása
  • a felügyeleti hatósághoz való jogorvoslati jog megléte
  • ha a személyes adatokat nem az érintettől gyűjtik: Minden rendelkezésre álló információ az adatok eredetéről
  • a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdése szerinti automatizált döntéshozatal megléte, beleértve a profilalkotást is, és legalább ezekben az esetekben érdemi információk az érintett logikájáról, valamint az ilyen adatkezelés hatályáról és tervezett hatásairól az érintettre nézve.

  Az érintettnek joga van továbbá ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatait továbbították-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek. Ha ez a helyzet, az érintettnek joga van ahhoz is, hogy tájékoztatást kapjon az adattovábbítással kapcsolatos megfelelő garanciákról.

  Ha az érintett személy élni kíván a hozzáférési jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • c) A helyesbítéshez való jog

  A személyes adatok feldolgozásával érintett minden személynek joga van az európai irányelv és a rendelet által biztosított azon joghoz, hogy késedelem nélkül kérje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, akár kiegészítő nyilatkozat útján is, figyelembe véve az adatkezelés céljait.

  Ha az érintett személy élni kíván a helyesbítéshez való jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • d) Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)

  A személyes adatok feldolgozásával érintett személyeknek az európai irányelv és a rendelet által biztosított joguk van arra, hogy az adatkezelőtől késedelem nélkül kérjék a rá vonatkozó személyes adatok törlését, amennyiben az alábbi indokok egyike fennáll, és amennyiben az adatkezelés nem szükséges:

  • A személyes adatokat olyan célból gyűjtötték vagy más módon dolgozták fel, amelyhez már nem szükségesek.
  • Az érintett visszavonja az adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulást a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
  • Az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogos ok az adatkezelésre, vagy az érintett a GDPR 21. cikkének (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen.
  • A személyes adatok feldolgozása jogellenesen történt.
  • A személyes adatok törlése az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog szerinti jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
  • A személyes adatok gyűjtésére a DS-GVO 8. cikkének (1) bekezdése szerinti információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatban került sor.

  Ha a fent említett okok valamelyike fennáll, és az érintett a Schuba Development Kft. által tárolt személyes adatok törlését kívánja kérni, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával. A Schuba Development Kft. alkalmazottja haladéktalanul intézkedik a törlési kérelem teljesítéséről.

  Ha a személyes adatokat a Schuba Development Kft. nyilvánosságra hozta, és cégünk, mint felelős fél a 17. cikk (1) bekezdése alapján köteles törölni a személyes adatokat. 1 DS-GVO értelmében a személyes adatok törlésére, a Schuba Development Kft. az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével ésszerű intézkedéseket - ideértve a technikai intézkedéseket is - hajt végre annak érdekében, hogy tájékoztassa a nyilvánosságra hozott személyes adatokat kezelő egyéb adatkezelőket arról, hogy az érintett kérelmezte az említett egyéb adatkezelőktől a személyes adatokra mutató valamennyi link, illetve azok másolatának vagy másolatának törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges. A Schuba Development Kft. munkatársa egyedi esetekben intézkedik a szükséges intézkedésekről.

 • e) Az adatkezelés korlátozásához való jog

  A személyes adatok feldolgozásával érintett bármely személynek joga van az európai irányelv és a rendelet által biztosított joggal arra, hogy az adatkezelőtől az adatkezelés korlátozását kérje, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

  • A személyes adatok pontosságát az érintett olyan időtartamra vitatja, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára, hogy ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
  • Az adatkezelés jogellenes, az érintett tiltakozik a személyes adatok törlése ellen, és ehelyett kéri a személyes adatok felhasználásának korlátozását.
  • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljaira, de az érintettnek szüksége van rájuk jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
  • Az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozott az adatkezelés ellen, és még nem egyértelmű, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

  Ha a fent említett feltételek egyike teljesül, és az érintett a Schuba Development Kft. által tárolt személyes adatok korlátozását kívánja kérni, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával. A Schuba Development Kft. alkalmazottja intézkedik a feldolgozás korlátozásáról.

 • f) Az adathordozhatósághoz való jog

  A személyes adatok kezelésével érintett bármely személynek joga van ahhoz, hogy az európai irányelv és a rendelet által biztosított jogával élve, a rá vonatkozó, az érintett által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az adatkezelő, akinek a személyes adatokat átadták, akadályozná, feltéve, hogy az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson vagy a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik, kivéve, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása során szükséges.

  Ezen túlmenően az érintettnek a GDPR 20. cikkének (1) bekezdése szerinti adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása során joga van ahhoz, hogy a személyes adatokat közvetlenül az egyik adatkezelőtől egy másik adatkezelőhöz továbbítsák, amennyiben ez technikailag megvalósítható, és feltéve, hogy ez nem érinti hátrányosan más személyek jogait és szabadságait.

  Az adathordozhatósághoz való jog érvényesítése érdekében az érintett bármikor kapcsolatba léphet a Schuba Development Ltd. bármely alkalmazottjával.

 • g) Tiltakozási jog

  A személyes adatok feldolgozásával érintett minden személyt megillet az európai irányelv és rendelet által biztosított azon jog, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatoknak a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének e) vagy f) pontja alapján történő feldolgozása ellen. Ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is.

  A Schuba Development Kft. a tiltakozás esetén nem kezeli tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek.

  Ha a Schuba Development Kft. közvetlen üzletszerzés céljából személyes adatokat dolgoz fel, az érintettnek joga van ahhoz, hogy bármikor tiltakozzon az ilyen célú személyes adatok feldolgozása ellen. Ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az ilyen közvetlen marketinggel kapcsolatos. Ha az érintett tiltakozik a Schuba Development Kft. ellen a direkt marketing célú adatkezelés ellen, a Schuba Development Kft. a továbbiakban nem kezeli a személyes adatokat e célból.

  Ezen túlmenően az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatoknak a Schuba Development Kft. által tudományos vagy történelmi kutatási célból vagy az adatvédelmi rendelet 89. cikkének (1) bekezdése szerinti statisztikai célból történő feldolgozása ellen, kivéve, ha az ilyen feldolgozás közérdekű feladat végrehajtásához szükséges.

  A tiltakozási jog gyakorlása érdekében az érintett személy közvetlenül kapcsolatba léphet a Schuba Development Kft. bármely alkalmazottjával vagy más alkalmazottjával. Az érintett a 2002/58/EK irányelvtől eltérően az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban is gyakorolhatja tiltakozási jogát, a technikai specifikációkat alkalmazó automatizált eljárások segítségével.

 • h) Automatizált döntések egyedi esetekben, beleértve a profilalkotást is

  A személyes adatok feldolgozásával érintett személyeknek az európai irányelv és a rendelet által biztosított joguk van ahhoz, hogy ne terjedjen ki rájuk a kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló olyan döntés hatálya, ideértve a profilalkotást is, amely rájuk nézve joghatással jár, vagy hasonlóan jelentős mértékben érinti őket, feltéve, hogy a döntés (1) nem az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, vagy (2) az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog engedélyezi, és az ilyen jog megfelelő intézkedéseket ír elő az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmére, vagy (3) az érintett kifejezett hozzájárulásával történik.

  Ha a döntés (1) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, vagy (2) az érintett kifejezett hozzájárulásával történik, a Schuba Development Kft. megfelelő intézkedéseket hoz az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelme érdekében, amelyek magukban foglalják legalább az érintettnek az adatkezelő részéről történő részvételéhez, álláspontjának kifejtéséhez és a döntés megtámadásához való jogát.

  Ha az érintett személy gyakorolni kívánja az automatizált döntésekkel kapcsolatos jogait, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • i) A hozzájárulás visszavonásához való jog az adatvédelmi törvény értelmében

  Az európai irányelv és rendelet által biztosított bármely, a személyes adatok feldolgozásával érintett személynek joga van ahhoz, hogy a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását bármikor visszavonja.

  Ha az érintett élni kíván a hozzájárulás visszavonásához való jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

12. adatvédelem a pályázatokban és a pályázati eljárásban

Az adatkezelő a pályázók személyes adatait a pályázati eljárás lebonyolítása céljából gyűjti és kezeli. A feldolgozás elektronikus úton is történhet. Ez különösen akkor fordul elő, ha a pályázó elektronikus úton, például e-mailben vagy a weboldalon elérhető webes űrlapon keresztül nyújtja be a vonatkozó pályázati dokumentumokat az adatkezelőnek. Ha az adatkezelő munkaszerződést köt a pályázóval, a továbbított adatokat a munkaviszony jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő feldolgozása céljából tárolja. Ha az adatkezelő nem köt munkaszerződést a pályázóval, a pályázati dokumentumokat az elutasító határozatról szóló értesítéstől számított két hónap elteltével automatikusan törli, feltéve, hogy az adatkezelő egyéb jogos érdekei nem állnak ellentétben a törléssel. Egyéb jogos érdek ebben az értelemben például az általános egyenlő bánásmódról szóló törvény (AGG) szerinti eljárásban való bizonyítási kötelezettség.

13. az Adobe Analytics (Omniture) / Adobe Marketing Cloud használatára és alkalmazására vonatkozó adatvédelmi irányelvek

Az adatkezelő az Adobe vállalat összetevőit integrálta ezen a weboldalon. Az Adobe Analytics (Omniture) vagy az Adobe Marketing Cloud (a továbbiakban "Omniture") egy olyan eszköz, amely hatékonyabb online marketinget, valamint webes elemzést tesz lehetővé. Az Omniture az Adobe Marketing Cloud része. Az Adobe Marketing Cloud lehetővé teszi a webhelyek látogatói áramlásának valós idejű elemzését. A valós idejű elemzések projektjelentéseket tartalmaznak, és lehetővé teszik a webhelylátogatók ad-hoc elemzését. Az ügyfélinterakciókat úgy mutatja be, hogy az adatkezelő az adatok egyszerű és interaktív műszerfalakon történő megjelenítésével és jelentésével jobb áttekintést kap az adott weboldal felhasználóinak online tevékenységeiről. Ez lehetővé teszi az ellenőr számára, hogy valós időben kapjon információkat, és ezáltal gyorsabban azonosítsa a problémákat.

E szolgáltatások üzemeltetője az Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Írország.

Az Omniture cookie-t helyez el az érintett informatikai rendszerében (a cookie-kat már előzetesen ismertettük; ez fentebb olvasható). Az adatkezelő egy szerverbeállításon keresztül biztosítja, hogy az Adobe adatközpontba továbbított nyomkövető adatok a geolokáció előtt anonimizálásra kerüljenek. Az anonimizálás az IP-cím utolsó részének cseréjével történik. Az adatkezelő a szerveroldalon olyan beállításokat tett, amelyekkel az érintett IP-címét a geolokáció és az elérésmérés céljából történő feldolgozás előtt önállóan anonimizálja. Az Adobe az adatkezelő nevében a weboldalunkon keresztül szerzett adatokat és információkat az érintett felhasználói magatartásának elemzésére használja fel. Továbbá az Adobe az adatokat arra fogja használni, hogy a nevünkben jelentéseket készítsen a felhasználói aktivitásról, és a weboldalunk használatával kapcsolatban egyéb szolgáltatásokat nyújtson vállalatunk számára. Az érintett IP-címét az Adobe nem vonja össze más személyes adatokkal.

Az érintett bármikor megakadályozhatja, hogy weboldalunk a fent leírtak szerint a használt internetböngésző megfelelő beállításával cookie-kat helyezzen el, és így véglegesen tiltakozhat a cookie-k elhelyezése ellen. Az alkalmazott internetböngésző ilyen beállítása azt is megakadályozza, hogy az Omniture cookie-kat helyezzen el az érintett informatikai rendszerén. Ezenkívül az Omniture által már beállított cookie-k bármikor törölhetők az internetes böngésző vagy más szoftverprogramok segítségével.

Továbbá az érintettnek lehetősége van arra, hogy tiltakozzon az Adobe cookie-k által generált és a weboldal használatával kapcsolatos adatok gyűjtése ellen, illetve megakadályozza azok Adobe általi feldolgozását. Ehhez az érintettnek meg kell nyomnia a http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html link alatt található opt-out gombot, amely egy opt-out cookie-t állít be. A tiltakozással beállított opt-out cookie-t az érintett által használt informatikai rendszer tárolja. Ha a tiltakozást követően az érintett rendszerében lévő cookie-kat törlik, az érintettnek újra fel kell hívnia a linket, és új opt-out cookie-t kell beállítania.

Az opt-out cookie beállításával azonban fennáll annak a lehetősége, hogy az adatkezelő internetes oldalai az érintett számára már nem teljes mértékben használhatóak.

Az Adobe vonatkozó adatvédelmi irányelvei a http://www.adobe.com/de/privacy.html oldalon találhatók.

14. a Facebook használatára és alkalmazására vonatkozó adatvédelmi rendelkezések

Az adatkezelő a Facebook vállalat elemeit integrálta ezen a weboldalon. A Facebook egy közösségi hálózat.

A közösségi hálózat az interneten működtetett közösségi találkozóhely, olyan online közösség, amely általában lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a virtuális térben kommunikáljanak és kölcsönhatásba lépjenek egymással. A közösségi hálózat szolgálhat a vélemények és tapasztalatok cseréjének platformjaként, vagy lehetővé teszi az internetes közösség számára, hogy személyes vagy vállalati vonatkozású információkat szolgáltasson. A Facebook lehetővé teszi a közösségi hálózat felhasználói számára többek között a privát profilok létrehozását, a fényképek feltöltését és a barátkéréseken keresztül történő kapcsolatépítést.

A Facebook üzemeltetője a Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. A személyes adatok kezelője, amennyiben az érintett az USA-n vagy Kanadán kívül él, a Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország.

Minden egyes alkalommal, amikor az adatkezelő által üzemeltetett weboldal valamelyik olyan oldala kerül meghívásra, amelyre egy Facebook-komponenst (Facebook plug-in) integráltak, az érintett informatikai rendszerének internetes böngészője az adott Facebook-komponens által automatikusan arra kényszerül, hogy letöltse a Facebookról a megfelelő Facebook-komponens ábrázolását. Az összes Facebook-bővítmény teljes áttekintése megtalálható a https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE weboldalon. E technikai eljárás keretében a Facebook információt kap arról, hogy az érintett személy a weboldalunk mely konkrét aloldalát látogatta meg.

Ha az érintett egyidejűleg be van jelentkezve a Facebookba, a Facebook minden egyes alkalommal, amikor az érintett a weboldalunkat meglátogatja, és a weboldalunkon való tartózkodás teljes időtartama alatt felismeri, hogy az érintett a weboldalunk melyik aloldalát látogatja. Ezeket az információkat a Facebook-összetevő gyűjti össze, és a Facebook hozzárendeli az érintett Facebook-fiókjához. Ha az érintett aktiválja a weboldalunkra integrált Facebook gombok egyikét, például a "Tetszik" gombot, vagy ha az érintett hozzászólást tesz közzé, a Facebook ezt az információt az érintett személyes Facebook felhasználói fiókjához rendeli, és tárolja ezeket a személyes adatokat.

A Facebook mindig kap információt a Facebook komponensen keresztül arról, hogy az érintett meglátogatta a weboldalunkat, ha az érintett a weboldalunk meghívásával egyidejűleg bejelentkezett a Facebookra; ez attól függetlenül történik, hogy az érintett rákattint-e a Facebook komponensre vagy sem. Ha az érintett nem szeretné, hogy ez az információ továbbításra kerüljön a Facebook felé, akkor megakadályozhatja az információtovábbítást azzal, hogy a weboldalunk elérése előtt kijelentkezik a Facebook-fiókjából.

A Facebook által közzétett adatkezelési szabályzat, amely a https://de-de.facebook.com/about/privacy/ címen érhető el, tájékoztatást nyújt a személyes adatok Facebook általi gyűjtéséről, feldolgozásáról és felhasználásáról. Azt is elmagyarázza, hogy a Facebook milyen beállítási lehetőségeket kínál az érintettek magánéletének védelme érdekében. Ezenkívül különböző alkalmazások állnak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik az adatok Facebooknak történő továbbításának megakadályozását. Az ilyen alkalmazásokat az érintett használhatja a Facebooknak történő adattovábbítás megakadályozására.

15. a Google AdSense használatára és alkalmazására vonatkozó adatvédelmi irányelvek

Az adatkezelő integrálta a Google AdSense-t erre a weboldalra. A Google AdSense egy olyan online szolgáltatás, amely lehetővé teszi hirdetések elhelyezését harmadik fél webhelyein. A Google AdSense egy algoritmuson alapul, amely a harmadik fél webhelyein megjelenő hirdetéseket az adott harmadik fél webhely tartalmának megfelelően választja ki. A Google AdSense lehetővé teszi az internetfelhasználók érdeklődéshez kötött célzását, amely egyéni felhasználói profilok létrehozásával valósul meg.

A Google AdSense komponens üzemeltetője a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

A Google AdSense komponens célja a hirdetések integrálása a weboldalunkon. A Google-AdSense cookie-t helyez el az érintett informatikai rendszerén. Hogy mik azok a sütik, azt fentebb már elmagyaráztuk. A cookie beállításával az Alphabet Inc. számára lehetővé válik a weboldalunk használatának elemzése. Minden egyes alkalommal, amikor az adatkezelő által üzemeltetett weboldal valamelyik olyan oldala kerül meghívásra, amelyre egy Google AdSense komponenst integráltak, az érintett informatikai rendszerén lévő internetböngésző az adott Google AdSense komponens által automatikusan adatokat továbbít az Alphabet Inc. részére az online reklámozás és a jutalékok kiszámlázása céljából. E technikai eljárás keretében az Alphabet Inc. olyan személyes adatokról szerez tudomást, mint például az érintett IP-címe, amelyeket az Alphabet Inc. többek között a látogatók és a kattintások eredetének nyomon követésére, majd a jutalékok elszámolásának lehetővé tételére használ fel.

Az érintett bármikor megakadályozhatja, hogy weboldalunk a fent leírtak szerint a használt internetböngésző megfelelő beállításával cookie-kat helyezzen el, és így véglegesen tiltakozhat a cookie-k elhelyezése ellen. Az alkalmazott internetböngésző ilyen beállítása azt is megakadályozza, hogy az Alphabet Inc. cookie-kat helyezzen el az érintett informatikai rendszerén. Ezenkívül az Alphabet Inc. által már beállított cookie-kat bármikor törölni lehet az internetböngésző vagy más szoftverprogramok segítségével.

A Google AdSense úgynevezett nyomkövető pixeleket is használ. A nyomkövető pixel egy miniatűr grafika, amely a weboldalakba ágyazva lehetővé teszi a naplófájlok rögzítését és a naplófájlok elemzését, amivel statisztikai kiértékelés végezhető. A beágyazott nyomkövető pixel alapján az Alphabet Inc. láthatja, hogy egy érintett megnyitott-e egy weboldalt, és ha igen, mikor, és mely linkekre kattintott az érintett. A nyomkövető pixeleket többek között arra használják, hogy kiértékeljék a weboldal látogatóinak forgalmát.

A Google AdSense-en keresztül a személyes adatok és információk, amelyek az IP-címet is tartalmazzák, és amelyek a megjelenített hirdetések gyűjtéséhez és számlázásához szükségesek, az Amerikai Egyesült Államokban található Alphabet Inc. részére kerülnek továbbításra. Ezeket a személyes adatokat az Amerikai Egyesült Államokban tárolják és dolgozzák fel. Az Alphabet Inc. a technikai folyamat során gyűjtött személyes adatokat harmadik felekkel is megoszthatja.

A Google-AdSense-t részletesebben ezen a linken ismertetjük: https://www.google.de/intl/de/adsense/start/.

16. adatvédelmi rendelkezések a Google Analytics használatáról és alkalmazásáról (anonimizálási funkcióval)

Az adatkezelő integrálta a Google Analytics komponenst (anonimizálási funkcióval) erre a weboldalra. A Google Analytics egy webelemző szolgáltatás. A webelemzés a weboldalak látogatóinak viselkedésére vonatkozó adatok gyűjtése, összevetése és kiértékelése. A webelemző szolgáltatás többek között adatokat gyűjt arról, hogy az érintett milyen weboldalról (ún. referrerek) lépett be egy weboldalra, a weboldal mely aloldalait látogatta meg, illetve milyen gyakran és mennyi ideig nézett meg egy aloldalt. A webelemzést elsősorban a weboldal optimalizálására és az internetes hirdetések költségeinek és hasznának elemzésére használják.

A Google Analytics komponens üzemeltetője a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

Az adatkezelő a "_gat._anonymizeIp" kiegészítést használja a Google Analytics segítségével történő webes elemzéshez. Ezzel a kiegészítéssel az érintett internetkapcsolatának IP-címét a Google lerövidíti és anonimizálja, ha az internetes oldalainkra az Európai Unió valamely tagállamából vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államból lépnek be.

A Google Analytics komponens célja a weboldalunk látogatóinak elemzése. A Google a kapott adatokat és információkat többek között arra használja fel, hogy értékelje weboldalunk használatát, online jelentéseket állítson össze számunkra, amelyek bemutatják a weboldalunkon végzett tevékenységeket, és egyéb, a weboldalunk használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.

A Google Analytics cookie-t helyez el az érintett informatikai rendszerén. Hogy mik azok a sütik, azt fentebb már elmagyaráztuk. A cookie beállításával a Google számára lehetővé válik a weboldalunk használatának elemzése. Minden egyes alkalommal, amikor az adatkezelő által üzemeltetett weboldal valamelyik olyan oldala meghívásra kerül, amelyre egy Google Analytics komponenst integráltak, az érintett informatikai rendszerének internetes böngészője az adott Google Analytics komponens által automatikusan adatokat továbbít a Google-nak az online elemzés céljából. E technikai folyamat részeként a Google személyes adatokról, például az érintett IP-címéről szerez tudomást, amelyet a Google többek között a látogatók és a kattintások eredetének nyomon követésére, majd a jutalékelszámolás lehetővé tételére használ.

A cookie-k segítségével személyes adatok, például a hozzáférés ideje, a hely, ahonnan a hozzáférés történt, és az érintett által a weboldalunkon tett látogatások gyakorisága tárolásra kerül. Minden alkalommal, amikor az érintett meglátogatja weboldalunkat, ezeket a személyes adatokat, beleértve az érintett által használt internetkapcsolat IP-címét is, továbbítjuk a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokba. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google továbbíthatja ezeket a technikai eljárás során gyűjtött személyes adatokat harmadik félnek.

Az érintett bármikor megakadályozhatja, hogy weboldalunk a fent leírtak szerint a használt internetböngésző megfelelő beállításával cookie-kat helyezzen el, és így véglegesen tiltakozhat a cookie-k elhelyezése ellen. A használt internetböngésző ilyen beállítása megakadályozza azt is, hogy a Google cookie-kat helyezzen el az érintett informatikai rendszerén. Ezen túlmenően a Google Analytics által már beállított cookie bármikor törölhető az internetes böngésző vagy más szoftverprogramok segítségével.

Továbbá az érintettnek lehetősége van arra, hogy tiltakozzon a Google Analytics által generált és a weboldal használatával kapcsolatos adatok gyűjtése ellen, valamint ezen adatok Google általi feldolgozása ellen, és megakadályozza az ilyen feldolgozást. Ehhez az érintettnek le kell töltenie és telepítenie egy böngésző-kiegészítőt a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout link alatt. Ez a böngésző-kiegészítő JavaScript segítségével tájékoztatja a Google Analyticset arról, hogy az internetes oldalak látogatására vonatkozó adatok és információk nem továbbíthatók a Google Analyticsnek. A böngésző-kiegészítő telepítését a Google tiltakozásnak tekinti. Ha az érintett informatikai rendszerét később törlik, formázzák vagy újratelepítik, az érintettnek újra kell telepítenie a böngésző-kiegészítőt a Google Analytics deaktiválásához. Ha a böngésző-kiegészítőt az érintett vagy egy általa irányított más személy eltávolítja vagy kikapcsolja, lehetőség van a böngésző-kiegészítő újratelepítésére vagy újraaktiválására.

További információk és a Google vonatkozó adatvédelmi irányelvei a https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ és a http://www.google.com/analytics/terms/de.html oldalon találhatók. A Google Analytics részletesebb leírása ezen a linken található: https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

17. a Google Remarketing használatára és alkalmazására vonatkozó adatvédelmi rendelkezések

Az adatkezelő integrálta a Google Remarketing szolgáltatásait ezen a weboldalon. A Google Remarketing a Google AdWords egyik funkciója, amely lehetővé teszi a vállalat számára, hogy hirdetéseket jelenítsen meg olyan internetfelhasználóknak, akik korábban már meglátogatták a vállalat weboldalát. A Google Remarketing integrálása lehetővé teszi tehát a vállalat számára, hogy felhasználóhoz kapcsolódó hirdetéseket hozzon létre, és ennek következtében érdeklődéshez igazodó hirdetéseket jelenítsen meg az internetfelhasználónak.

A Google Remarketing szolgáltatások üzemeltetője a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

A Google Remarketing célja az érdeklődési körnek megfelelő hirdetések megjelenítése. A Google Remarketing lehetővé teszi számunkra, hogy a Google hirdetési hálózatán keresztül olyan hirdetéseket jelenítsünk meg, vagy más internetes oldalakon jelenítsünk meg, amelyek az internetfelhasználók egyéni igényeihez és érdeklődési köréhez igazodnak.

A Google Remarketing cookie-t helyez el az érintett informatikai rendszerében. Hogy mik azok a sütik, azt fentebb már elmagyaráztuk. A cookie lehetővé teszi a Google számára, hogy felismerje a weboldalunk látogatóját, amikor később olyan weboldalakat látogat meg, amelyek szintén a Google hirdetési hálózatának tagjai. Minden egyes alkalommal, amikor egy olyan weboldalra lépünk be, amelyre a Google Remarketing szolgáltatását integráltuk, az érintett személy internetes böngészője automatikusan azonosítja magát a Google felé. Ennek a technikai eljárásnak a részeként a Google olyan személyes adatokhoz jut hozzá, mint az IP-cím vagy a felhasználó böngészési szokásai, amelyeket a Google többek között az érdeklődéshez igazodó hirdetések megjelenítésére használ fel.

A cookie személyes információk tárolására szolgál, például az érintett által meglátogatott weboldalakra vonatkozóan. Minden egyes alkalommal, amikor Ön meglátogatja weboldalunkat, személyes adatokat, beleértve az érintett által használt internetkapcsolat IP-címét is, továbbítunk a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokba. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google továbbíthatja ezeket a technikai eljárással gyűjtött személyes adatokat harmadik félnek.

Az érintett bármikor megakadályozhatja, hogy weboldalunk a fent leírtak szerint a használt internetböngésző megfelelő beállításával cookie-kat helyezzen el, és így véglegesen tiltakozhat a cookie-k elhelyezése ellen. A használt internetböngésző ilyen beállítása megakadályozza azt is, hogy a Google cookie-kat helyezzen el az érintett informatikai rendszerén. Ezen túlmenően a Google Analytics által már beállított cookie bármikor törölhető az internetes böngésző vagy más szoftverprogramok segítségével.

Továbbá az érintettnek lehetősége van arra, hogy tiltakozzon a Google érdekalapú hirdetései ellen. Ehhez az érintettnek bármelyik általa használt internetböngészőből fel kell hívnia a www.google.de/settings/ads linket, és ott meg kell tennie a kívánt beállításokat.

További információk és a Google vonatkozó adatvédelmi irányelvei a https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oldalon találhatók.

18. a Google AdWords használatára és alkalmazására vonatkozó adatvédelmi rendelkezések

Az adatkezelő integrálta a Google AdWords-ot ezen a weboldalon. A Google AdWords egy internetes hirdetési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a hirdetők számára, hogy hirdetéseket helyezzenek el a Google keresőmotorjának találati listájában és a Google hirdetési hálózatában. A Google AdWords lehetővé teszi a hirdető számára, hogy előre megadjon bizonyos kulcsszavakat, amelyek segítségével a hirdetés kizárólag akkor jelenik meg a Google keresőmotor találataiban, amikor a felhasználó a keresőmotorral kulcsszóra vonatkozó keresési eredményt keres. A Google hirdetési hálózatában a hirdetések egy automatikus algoritmus segítségével és az előre meghatározott kulcsszavak figyelembevételével kerülnek elosztásra a témához kapcsolódó weboldalakon.

A Google AdWords szolgáltatások üzemeltetője a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

A Google AdWords célja a weboldalunk hirdetése azáltal, hogy harmadik fél vállalatok weboldalain és a Google keresőmotor keresési eredményeiben érdeklődésre számot tartó hirdetéseket jelenít meg, valamint harmadik féltől származó hirdetések megjelenítése a weboldalunkon.

Ha az érintett egy Google-hirdetésen keresztül lép be weboldalunkra, a Google egy úgynevezett konverziós sütit tárol az érintett informatikai rendszerén. Hogy mik azok a sütik, azt fentebb már elmagyaráztuk. A konverziós süti harminc nap után érvényét veszti, és nem szolgál az érintett azonosítására. A konverziós süti arra szolgál, hogy nyomon kövessük, hogy bizonyos aloldalakat, például egy online áruházi rendszer bevásárlókosarát meghívták-e a weboldalunkon, feltéve, hogy a süti még nem járt le. A konverziós süti lehetővé teszi számunkra és a Google számára is annak nyomon követését, hogy az AdWords-hirdetésen keresztül a weboldalunkra belépő adatalany eladást generált-e, azaz befejezte vagy lemondta-e az áruvásárlást.

A Google a konverziós süti használatával gyűjtött adatokat és információkat a weboldalunk látogatottsági statisztikáinak elkészítéséhez használja. Ezeket a látogatási statisztikákat pedig arra használjuk, hogy meghatározzuk az AdWords-hirdetéseken keresztül hozzánk irányított felhasználók teljes számát, azaz meghatározzuk az adott AdWords-hirdetés sikerét vagy sikertelenségét, és optimalizáljuk AdWords-hirdetéseinket a jövőre nézve. Sem cégünk, sem más Google AdWords-hirdetők nem kapnak a Google-tól olyan információkat, amelyek alapján az érintett azonosítható lenne.

A konverziós süti segítségével személyes adatok, például az érintett által meglátogatott weboldalak kerülnek tárolásra. Minden alkalommal, amikor az érintett meglátogatja weboldalunkat, személyes adatokat, beleértve az érintett által használt internetkapcsolat IP-címét is, továbbítunk a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokba. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google ezeket a technikai eljárás során gyűjtött személyes adatokat harmadik félnek továbbíthatja.

Az érintett bármikor megakadályozhatja, hogy weboldalunk a fent leírtak szerint a használt internetböngésző megfelelő beállításával cookie-kat helyezzen el, és így véglegesen tiltakozhat a cookie-k elhelyezése ellen. A használt internetböngésző ilyen beállítása megakadályozza azt is, hogy a Google az érintett informatikai rendszerén konverziós cookie-t állítson be. Ezen túlmenően a Google AdWords által már beállított cookie bármikor törölhető az internetes böngésző vagy más szoftverprogramok segítségével.

Továbbá az érintettnek lehetősége van arra, hogy tiltakozzon a Google érdekalapú hirdetései ellen. Ehhez az érintettnek bármelyik általa használt internetböngészőből fel kell hívnia a www.google.de/settings/ads linket, és ott meg kell tennie a kívánt beállításokat.

További információk és a Google vonatkozó adatvédelmi irányelvei a https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oldalon találhatók.

19. Az Instagram használatára és alkalmazására vonatkozó adatvédelmi irányelvek

Az adatkezelő az Instagram szolgáltatás összetevőit integrálta ezen a weboldalon. Az Instagram egy audiovizuális platformnak minősülő szolgáltatás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy fényképeket és videókat osszanak meg, valamint hogy ezeket az adatokat más közösségi hálózatokon is továbbterjesszék.

Az Instagram szolgáltatás üzemeltetője a Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország.

Minden egyes alkalommal, amikor az adatkezelő által üzemeltetett weboldal valamelyik olyan egyedi oldala kerül meghívásra, amelyre egy Instagram-összetevőt (Insta gomb) integráltak, az érintett informatikai rendszerén lévő internetböngésző az adott Instagram-összetevő által automatikusan arra készteti az érintettet, hogy letöltse a megfelelő összetevő ábrázolását az Instagramról. E technikai eljárás keretében az Instagram információt kap arról, hogy az érintett a weboldalunk mely konkrét aloldalát látogatta meg.

Ha az érintett egyidejűleg be van jelentkezve az Instagramba, az Instagram minden alkalommal, amikor az érintett meglátogatja a weboldalunkat, és a weboldalunkon való tartózkodás teljes időtartama alatt felismeri, hogy az érintett melyik aloldalt látogatja. Ezt az információt az Instagram komponens gyűjti össze, és az Instagram hozzárendeli az érintett megfelelő Instagram-fiókjához. Ha az érintett aktiválja a weboldalunkra integrált Instagram gombok egyikét, az így továbbított adatokat és információkat az érintett személyes Instagram felhasználói fiókjához rendeljük, és az Instagram tárolja és feldolgozza azokat.

Az Instagram az Instagram-összetevőn keresztül mindig kap információt arról, hogy az érintett meglátogatta a weboldalunkat, ha az érintett a weboldalunk meghívásával egyidejűleg bejelentkezett az Instagramba; ez attól függetlenül történik, hogy az érintett rákattint-e az Instagram-összetevőre vagy sem. Ha az érintett nem szeretné, hogy ez az információ továbbításra kerüljön az Instagramnak, akkor megakadályozhatja az információtovábbítást azzal, hogy a weboldalunk elérése előtt kijelentkezik az Instagram-fiókjából.

További információk és az Instagram vonatkozó adatvédelmi irányelvei a https://help.instagram.com/155833707900388 és a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ oldalon találhatók.

20 A LinkedIn használatára és alkalmazására vonatkozó adatvédelmi rendelkezések

Az adatkezelő a LinkedIn Corporation összetevőit integrálta ezen a weboldalon. A LinkedIn egy internetalapú közösségi hálózat, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kapcsolatot teremtsenek meglévő üzleti kapcsolataikkal és új üzleti kapcsolatokat építsenek ki. Több mint 400 millió regisztrált ember használja a LinkedInt több mint 200 országban. Ezzel a LinkedIn jelenleg az üzleti kapcsolatok legnagyobb platformja és a világ egyik leglátogatottabb weboldala.

A LinkedIn üzemeltetője a LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Az USA-n kívüli adatvédelmi kérdésekért a LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország felelős.

A LinkedIn komponenssel (LinkedIn plug-in) ellátott weboldalunk minden egyes meghívásakor ez a komponens az érintett személy által használt böngészőt arra készteti, hogy letöltse a komponens megfelelő ábrázolását a LinkedIn-től. A LinkedIn bővítményekről további információk a https://developer.linkedin.com/plugins oldalon találhatók. E technikai eljárás részeként a LinkedIn információt kap arról, hogy az érintett személy weboldalunk mely konkrét aloldalát látogatta meg.

Ha az érintett egyidejűleg be van jelentkezve a LinkedIn-be, a LinkedIn az érintett által a weboldalunk minden egyes meglátogatásakor és a weboldalunkon való tartózkodás teljes időtartama alatt felismeri, hogy az érintett a weboldalunk melyik aloldalát látogatja. Ezt az információt a LinkedIn komponens gyűjti össze, és a LinkedIn hozzárendeli az érintett megfelelő LinkedIn-fiókjához. Ha az érintett aktiválja a weboldalunkon integrált LinkedIn gombot, a LinkedIn ezt az információt az érintett személyes LinkedIn felhasználói fiókjához rendeli és tárolja ezeket a személyes adatokat.

A LinkedIn a LinkedIn komponensen keresztül mindig kap információt arról, hogy az érintett meglátogatta a weboldalunkat, ha az érintett a weboldalunk meghívásával egyidejűleg bejelentkezett a LinkedIn-be; ez attól függetlenül történik, hogy az érintett rákattint-e a LinkedIn komponensre vagy sem. Ha az érintett nem szeretné, hogy ez az információ továbbításra kerüljön a LinkedIn felé, akkor megakadályozhatja az információtovábbítást azzal, hogy a weboldalunk elérése előtt kijelentkezik LinkedIn-fiókjából.

A LinkedIn lehetőséget kínál az e-mail üzenetekről, SMS-üzenetekről és célzott hirdetésekről való leiratkozásra, valamint a hirdetési beállítások kezelésére a https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls oldalon. A LinkedIn olyan partnereket is használ, mint a Quantcast, a Google Analytics, a BlueKai, a DoubleClick, a Nielsen, a Comscore, az Eloqua és a Lotame, amelyek cookie-kat helyezhetnek el. Az ilyen cookie-kat a https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy címen lehet elutasítani. A LinkedIn vonatkozó adatvédelmi irányelvei a https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy címen érhetők el. A LinkedIn cookie-irányelvei a https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy címen érhetők el.

21 A Xing használatára és alkalmazására vonatkozó adatvédelmi rendelkezések

A vezérlő a Xing összetevőit integrálta ezen a weboldalon. A Xing egy internetalapú közösségi hálózat, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kapcsolatot teremtsenek meglévő üzleti kapcsolataikkal és új üzleti kapcsolatokat építsenek ki. Az egyes felhasználók személyes profilt hozhatnak létre magukról a Xing-en. A vállalatok például vállalati profilokat hozhatnak létre vagy állásajánlatokat tehetnek közzé a Xing-en.

A Xing üzemeltetője a XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Németország.

Minden egyes alkalommal, amikor az adatkezelő által üzemeltetett weboldal valamelyik olyan oldala kerül meghívásra, amelyre egy Xing-összetevőt (Xing plug-in) integráltak, az érintett informatikai rendszerén lévő internetböngészőt az adott Xing-összetevő automatikusan felszólítja, hogy töltse le a megfelelő Xing-összetevő ábrázolását a Xing-től. A Xing-bővítményekkel kapcsolatos további információk a https://dev.xing.com/plugins oldalon találhatók. E technikai eljárás keretében a Xing információt kap arról, hogy az érintett személy a weboldalunk mely konkrét aloldalát látogatta meg.

Ha az érintett egyidejűleg be van jelentkezve a Xingbe, a Xing minden egyes alkalommal, amikor az érintett a weboldalunkat meglátogatja, és a weboldalunkon való tartózkodás teljes időtartama alatt felismeri, hogy az érintett a weboldalunk melyik aloldalát látogatja. Ezeket az információkat a Xing komponens gyűjti össze, és a Xing hozzárendeli az érintett megfelelő Xing-fiókjához. Ha az érintett aktiválja a weboldalunkra integrált Xing gombok egyikét, például a "Megosztás" gombot, a Xing ezt az információt az érintett személyes Xing felhasználói fiókjához rendeli és tárolja ezeket a személyes adatokat.

A Xing mindig kap információt a Xing komponensen keresztül arról, hogy az érintett meglátogatta a weboldalunkat, ha az érintett a weboldalunk meghívásával egyidejűleg bejelentkezett a Xingbe; ez attól függetlenül történik, hogy az érintett rákattint-e a Xing komponensre vagy sem. Ha az érintett nem szeretné, hogy ez az információ a Xinghez továbbításra kerüljön, akkor megakadályozhatja a továbbítást azzal, hogy a weboldalunkra való belépés előtt kijelentkezik a Xing-fiókjából.

A Xing által közzétett adatvédelmi rendelkezések, amelyek a https://www.xing.com/privacy címen érhetők el, tájékoztatást nyújtanak a személyes adatok Xing általi gyűjtéséről, feldolgozásáról és felhasználásáról. A Xing továbbá adatvédelmi információkat tett közzé a XING Megosztás gombjára vonatkozóan a https://www.xing.com/app/share?op=data_protection címen.

22. a YouTube használatára és alkalmazására vonatkozó adatvédelmi rendelkezések

A vezérlő integrált YouTube-összetevőket ezen a weboldalon. A YouTube egy internetes videoportál, amely lehetővé teszi a videók közzétevőinek, hogy ingyenesen tegyenek közzé videoklipeket, és más felhasználóknak, hogy azokat megtekintsék, értékeljék és kommentálják, szintén ingyenesen. A YouTube minden típusú videó közzétételét lehetővé teszi, ezért az internetes portálon keresztül teljes film- és televíziós műsorok, de zenei videók, trailerek vagy a felhasználók által készített videók is elérhetők.

A YouTube üzemeltetője a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

Minden egyes alkalommal, amikor az adatkezelő által üzemeltetett weboldal valamelyik olyan oldala kerül meghívásra, amelyre egy YouTube-összetevőt (YouTube-videót) integráltak, az érintett informatikai rendszerén lévő internetes böngészőt az adott YouTube-összetevő automatikusan arra készteti, hogy letöltse a YouTube-ról a megfelelő YouTube-összetevő ábrázolását. A YouTube-ról további információk a https://www.youtube.com/yt/about/de/ oldalon találhatók. E technikai eljárás keretében a YouTube és a Google információt kap arról, hogy az érintett személy weboldalunk mely konkrét aloldalát látogatta meg.

Ha az érintett egyidejűleg be van jelentkezve a YouTube-ra, a YouTube felismeri, hogy az érintett a YouTube-videót tartalmazó aloldal meglátogatásakor weboldalunk melyik aloldalát látogatja. Ezt az információt a YouTube és a Google gyűjti, és az érintett megfelelő YouTube-fiókjához rendeli.

A YouTube és a Google a YouTube komponensen keresztül mindig kap információt arról, hogy az érintett meglátogatta a weboldalunkat, ha az érintett a YouTube-ra bejelentkezik a weboldalunk meghívásával egyidejűleg; ez attól függetlenül történik, hogy az érintett rákattint-e egy YouTube-videóra vagy sem. Ha az érintett nem szeretné, hogy ez az információ továbbításra kerüljön a YouTube-nak és a Google-nak, akkor megakadályozhatja az információtovábbítást azzal, hogy kijelentkezik a YouTube-fiókjából, mielőtt belépne a weboldalunkra.

A YouTube által közzétett adatvédelmi szabályzat, amely a https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ címen érhető el, tájékoztatást nyújt a személyes adatoknak a YouTube és a Google által történő gyűjtéséről, feldolgozásáról és felhasználásáról.

23. Az adatkezelés jogalapja

A DS-GVO 6. cikkének I. lit. a) pontja jogalapként szolgál vállalatunk számára az olyan feldolgozási műveletekhez, amelyek során hozzájárulást kapunk egy adott feldolgozási célhoz. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett fél, mint például az áruk szállításához vagy más szolgáltatás nyújtásához vagy ellenszolgáltatás nyújtásához szükséges feldolgozási műveletek esetében, a feldolgozás a GDPR 6. cikk I. lit. b. cikkén alapul. Ugyanez vonatkozik azokra az adatkezelési műveletekre is, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, például a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos érdeklődések esetében. Ha vállalatunkra olyan jogi kötelezettség vonatkozik, amely miatt a személyes adatok feldolgozása szükségessé válik, például az adózási kötelezettségek teljesítése érdekében, a feldolgozás a DS-GVO 6. cikk I. lit. c. cikkén alapul. Ritka esetekben a személyes adatok feldolgozása szükségessé válhat az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében. Ilyen eset lenne például, ha egy látogató megsérülne a telephelyünkön, és ennek következtében nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy egyéb létfontosságú információkat kellene továbbítani egy orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek. Ebben az esetben az adatkezelés a DS-GVO 6. cikk I. d) pontján alapulna. Végül az adatkezelési műveletek a DS-GVO 6. cikkének I. f) pontja alapján történhetnének. Azok az adatkezelési műveletek, amelyekre a fent említett jogalapok egyike sem vonatkozik, ezen a jogalapon alapulnak, ha az adatkezelés cégünk vagy egy harmadik fél jogos érdekének védelméhez szükséges, feltéve, hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget. Az ilyen feldolgozási műveletek különösen azért engedélyezettek számunkra, mert az európai jogalkotó kifejezetten megemlítette őket. E tekintetben úgy vélte, hogy jogos érdek feltételezhető, ha az érintett az adatkezelő ügyfele (a GDPR (47) preambulumbekezdésének 2. mondata).

24. az adatkezelő vagy egy harmadik fél által folytatott adatkezeléshez fűződő jogos érdekek

Ha a személyes adatok feldolgozása a DS-GVO 6. cikk I. f) pontján alapul, jogos érdekünk az üzleti tevékenységünk végzése valamennyi alkalmazottunk és részvényesünk jólétének érdekében.

25. a személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolásának időtartamára vonatkozó kritérium a vonatkozó törvényes megőrzési időszak. Az időtartam lejárta után a megfelelő adatokat rutinszerűen törlik, ha azok már nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez vagy kezdeményezéséhez.

26. a személyes adatok megadására vonatkozó jogi vagy szerződéses követelmények; a szerződés megkötésének szükségessége; az érintett kötelezettsége a személyes adatok megadására; a személyes adatok meg nem adásának lehetséges következményei.

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok megadása néha törvényi előírás (pl. adóügyi előírások) vagy szerződéses előírásokból (pl. a szerződéses partnerre vonatkozó információk) is következhet. Előfordulhat, hogy egy szerződés megkötéséhez szükséges, hogy az érintett személyes adatokat adjon meg nekünk, amelyeket később nekünk kell feldolgoznunk. Például az érintett köteles személyes adatokat megadni nekünk, ha vállalatunk szerződést köt vele. A személyes adatok megadásának elmulasztása azt jelentené, hogy az érintettel a szerződést nem lehetne megkötni. A személyes adatok érintett általi megadása előtt az érintettnek kapcsolatba kell lépnie valamelyik munkatársunkkal. Munkatársunk eseti alapon tájékoztatja az érintettet arról, hogy a személyes adatok megadása törvény vagy szerződés alapján kötelező vagy szükséges a szerződés megkötéséhez, hogy a személyes adatok megadása kötelező-e, és hogy a személyes adatok megadásának elmulasztása milyen következményekkel járna.

27. automatizált döntéshozatal megléte

Felelős vállalatként nem alkalmazunk automatikus döntéshozatalt vagy profilalkotást.

Ezt az adatvédelmi nyilatkozatot a DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH adatvédelmi nyilatkozat-generátora készítette, amely a Bamberg külső adatvédelmi tisztviselőjeként jár el, Christian Solmecke informatikai és adatvédelmi ügyvéddel együttműködve.

Meghívjuk Önt Észak-Ciprusra

Használja ki most ingyenes meghívásos programunkat , és vegye igénybe a lehetőséget, hogy a helyszínen megtekinthesse álmai ingatlanát, találkozzon a projektekkel és a fejlesztőkkel, és személyesen is megtapasztalja Ciprus minden pompáját és szépségét.