Ochrona danych

Regulamin

Ochrona danych
Oświadczenie

Jest nam bardzo miło z powodu Państwa zainteresowania naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet dla kierownictwa Schuba Development Ltd. Korzystanie ze stron internetowych Schuba Development Ltd jest możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak podmiot danych chce skorzystać ze specjalnych usług naszego przedsiębiorstwa za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może stać się konieczne. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zasadniczo uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, jest zawsze zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w danym kraju w Schuba Development Ltd. Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych nasze przedsiębiorstwo pragnie poinformować o rodzaju, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o swoich prawach za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Jako administrator danych, Schuba Development Ltd wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak transmisje danych przez Internet zawsze mogą być narażone na luki w zabezpieczeniach, tak że nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, ma możliwość przekazania nam danych osobowych za pomocą alternatywnych środków, na przykład telefonicznie.

1. definicje

Deklaracja ochrony danych firmy Schuba Development Ltd opiera się na pojęciach stosowanych przez dyrektywę europejską i rozporządzenie przy wydawaniu rozporządzenia o ochronie danych (DS-GVO). Nasza deklaracja o ochronie danych powinna być łatwa do odczytania i zrozumienia dla społeczeństwa, jak również dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy zawczasu wyjaśnić stosowane pojęcia.

W niniejszej polityce prywatności używamy między innymi następujących terminów:

 • (a) dane osobowe

  Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (dalej "osoba, której dane dotyczą"). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

 • (b) osoba zainteresowana

  Podmiot danych oznacza każdą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

 • c) Przetwarzanie

  Przetwarzanie to każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak gromadzenie, zapisywanie, organizowanie, archiwizowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazywanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 • (d) ograniczenie przetwarzania

  Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

 • e) Profilowanie

  Profilowanie to jakakolwiek forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub zmiany lokalizacji.

 • f) Pseudonimizacja

  Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym mającym na celu zapewnienie, że dane osobowe nie zostaną przypisane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 • (g) administrator danych lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych

  Administrator lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego wyznaczenia mogą być przewidziane w prawie Unii lub państwa członkowskiego.

 • (h) Procesory

  Przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

 • i) Odbiorca

  Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to strona trzecia. Organy publiczne, które mogą otrzymać dane osobowe w kontekście konkretnego zadania dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

 • j) Trzeci

  Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ inny niż podmiot danych, administrator, podmiot przetwarzający oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych na bezpośrednią odpowiedzialność administratora lub podmiotu przetwarzającego.

 • k) Zgoda

  Zgoda oznacza dowolne, konkretne i świadome wskazanie woli podmiotu danych w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, za pomocą którego podmiot danych wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych.

2) nazwę i adres administratora danych

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

Schuba Development Ltd
Palm Street, Unit 117, Orion Mall
Box 282 Victoria, Mahe
Seszele

Tel: +4915756172188
E-mail: info@schubahome.com
Strona internetowa: www.schubahome.com

3. ciasteczka

Strony internetowe Schuba Development Ltd wykorzystują pliki cookies. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Liczne strony internetowe i serwery wykorzystują pliki cookies. Wiele plików cookie zawiera tzw. identyfikator pliku cookie. ID pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się on z ciągu znaków, za pomocą których strony internetowe i serwery mogą zostać przyporządkowane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której zapisany został plik cookie. Dzięki temu odwiedzane strony internetowe i serwery mogą odróżnić indywidualną przeglądarkę danej osoby od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookies. Konkretna przeglądarka internetowa może być rozpoznana i zidentyfikowana poprzez unikalny identyfikator pliku cookie.

Dzięki wykorzystaniu plików cookies Schuba Development Ltd może zapewnić użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookies.

Za pomocą plików cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być zoptymalizowane w sensie użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej, która wykorzystuje pliki cookie, nie musi ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych przy każdej wizycie na stronie, ponieważ robi to strona internetowa i plik cookie przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje za pomocą pliku cookie pozycje, które klient umieścił w wirtualnym koszyku.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec ustawieniu plików cookie przez naszą stronę internetową poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, wyłączy ustawianie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni możliwe do wykorzystania.

4. gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa Schuba Development Ltd zbiera szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy podmiot danych lub system automatyczny wywołuje stronę internetową. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Mogą być zbierane następujące dane: (1) typy i wersje używanych przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępu uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. referrer), (4) podstrony internetowe, do których system dostępu uzyskuje dostęp na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą do zażegnania niebezpieczeństwa w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, Schuba Development Ltd nie wyciąga żadnych wniosków na temat podmiotu danych. Informacje te są raczej potrzebne (1) do prawidłowego dostarczania treści naszej strony internetowej, (2) do optymalizacji treści naszej strony internetowej i reklamy dla nich, (3) do zapewnienia długoterminowej operatywności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) do zapewnienia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania w przypadku cyberataku. Dlatego Schuba Development Ltd analizuje anonimowo zebrane dane i informacje z jednej strony, a z drugiej strony w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych naszego przedsiębiorstwa, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

5. rejestracja na naszej stronie internetowej

Osoba, której dane dotyczą ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej administratora poprzez podanie danych osobowych. Dane osobowe, które w tym kontekście są przekazywane do administratora, wynikają z odpowiedniej maski wejściowej użytej do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są zbierane i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego przez administratora i dla jego własnych celów. Administrator może zlecić przekazanie danych jednemu lub kilku podmiotom przetwarzającym, np. firmie kurierskiej, która również będzie wykorzystywać dane osobowe wyłącznie do wewnętrznego użytku przypisanego administratorowi.

W przypadku rejestracji na stronie internetowej administratora danych zapisywany jest również adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP) podmiotu danych, data i godzina rejestracji. Zapisywanie tych danych odbywa się w kontekście tego, że tylko w ten sposób można zapobiec nadużywaniu naszych usług i w razie potrzeby dane te umożliwiają wyjaśnienie popełnionych przestępstw. W związku z tym przechowywanie tych danych jest niezbędne dla ochrony administratora danych. Z zasady dane te nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że istnieje prawny obowiązek ich przekazania lub przekazanie służy ściganiu przestępstw.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą poprzez dobrowolne podanie danych osobowych służy administratorowi do zaoferowania osobie, której dane dotyczą, treści lub usług, które ze względu na charakter sprawy mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Osoby zarejestrowane mają prawo w każdej chwili zmodyfikować dane osobowe podane podczas rejestracji lub całkowicie usunąć je z danych administratora.

Administrator w każdej chwili, na żądanie, udziela każdej osobie, której dane dotyczą, informacji o tym, jakie dane osobowe dotyczące tej osoby są przechowywane. Ponadto administrator koryguje lub usuwa dane osobowe na wniosek lub wskazanie podmiotu danych, o ile nie stoi to w sprzeczności z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania danych. Cały personel administratora jest dostępny dla podmiotu danych jako osoby kontaktowe w tym kontekście.

6. subskrypcja naszego newslettera

Na stronie internetowej Schuba Development Ltd użytkownicy mają możliwość zapisania się na newsletter naszego przedsiębiorstwa. Dane osobowe przekazywane administratorowi w przypadku subskrypcji newslettera są określone w stosowanej w tym celu masce wprowadzania danych.

Schuba Development Ltd informuje swoich klientów i partnerów biznesowych w regularnych odstępach czasu za pomocą newslettera o ofertach przedsiębiorstwa. Newsletter naszej firmy może być otrzymywany przez osobę, której dane dotyczą, zasadniczo tylko wtedy, gdy (1) osoba, której dane dotyczą, posiada ważny adres e-mail oraz (2) osoba, której dane dotyczą, zarejestruje się na wysyłkę newslettera. Ze względów prawnych na adres e-mail zarejestrowany przez osobę, której dane dotyczą, po raz pierwszy w celu wysyłki newslettera wysyłany jest e-mail potwierdzający z zastosowaniem procedury double opt-in. Ten e-mail potwierdzający służy do sprawdzenia, czy właściciel adresu e-mail jako osoba, której dane dotyczą, zezwolił na otrzymywanie newslettera.

Podczas rejestracji do newslettera przechowujemy również adres IP systemu komputerowego używanego przez osobę, której dane dotyczą w momencie rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji, które są nadawane przez dostawcę usług internetowych (ISP). Gromadzenie tych danych jest konieczne, aby móc później wyśledzić (ewentualne) nadużycie adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, i dlatego służy jako zabezpieczenie prawne dla administratora.

Dane osobowe zebrane w ramach rejestracji do newslettera są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania naszego newslettera. Ponadto subskrybenci newslettera mogliby być informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli jest to niezbędne do funkcjonowania usługi newslettera lub związanej z nią rejestracji, co mogłoby mieć miejsce w przypadku zmian w ofercie newslettera lub zmian okoliczności technicznych. Żadne dane osobowe zebrane w ramach usługi newslettera nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Subskrypcja naszego newslettera może być w każdej chwili anulowana przez osobę, której dane dotyczą. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, którą podmiot danych udzielił nam w celu wysyłki newslettera, może być w każdej chwili odwołana. W celu odwołania zgody w każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link. Ponadto w każdej chwili istnieje możliwość rezygnacji z wysyłki newslettera bezpośrednio na stronie internetowej administratora lub poinformowania go o tym w inny sposób.

7. śledzenie newslettera

Newslettery firmy Schuba Development Ltd zawierają tzw. piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika, która jest osadzona w takich wiadomościach e-mail, które są wysyłane w formacie HTML, aby umożliwić zapisywanie plików dziennika i analizę plików dziennika. Pozwala to na statystyczną ocenę sukcesu lub porażki internetowych kampanii marketingowych. Na podstawie wbudowanego piksela śledzącego Schuba Development Ltd może sprawdzić, czy i kiedy wiadomość e-mail została otwarta przez podmiot danych oraz które linki zawarte w wiadomości e-mail zostały wywołane przez podmiot danych.

Takie dane osobowe zebrane za pośrednictwem pikseli śledzących zawartych w newsletterach są przechowywane i analizowane przez administratora w celu optymalizacji wysyłki newslettera i lepszego dostosowania treści przyszłych newsletterów do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim. Osoby, których dane dotyczą, są uprawnione w każdej chwili do odwołania odrębnego oświadczenia o wyrażeniu zgody w tym zakresie za pośrednictwem procedury double opt-in. Po odwołaniu te dane osobowe zostaną usunięte przez administratora danych. Schuba Development Ltd automatycznie traktuje rezygnację z otrzymywania newslettera jako odstąpienie od umowy.

8. jak skontaktować się z nami za pośrednictwem strony internetowej

Strona internetowa Schuba Development Ltd zawiera wymogi prawne, które umożliwiają szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem, jak również bezpośrednią komunikację z nami, która obejmuje również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeśli podmiot danych skontaktuje się z administratorem za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez podmiot danych zostaną zapisane automatycznie. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie administratorowi przez osobę, której dane dotyczą, będą przechowywane do celów przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim.

9. funkcja komentarzy w blogu na stronie internetowej

Schuba Development Ltd oferuje użytkownikom możliwość pozostawiania indywidualnych komentarzy do poszczególnych wypowiedzi na blogu, który znajduje się na stronie internetowej administratora. Blog to portal prowadzony na stronie internetowej, zwykle publicznie dostępny, w którym jedna lub więcej osób, zwanych blogerami lub blogerami internetowymi, może zamieszczać artykuły lub spisywać myśli w tzw. blogpostach. Blogposty mogą być zazwyczaj komentowane przez osoby trzecie.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, zostawi komentarz na blogu opublikowanym na tej stronie internetowej, oprócz komentarzy pozostawionych przez osobę, której dane dotyczą, przechowywane i publikowane będą informacje o czasie wprowadzenia komentarza oraz nazwa użytkownika (pseudonim) wybrana przez osobę, której dane dotyczą. Ponadto rejestrowany jest również adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP) danej osoby. Takie przechowywanie adresu IP ma miejsce ze względów bezpieczeństwa oraz w przypadku, gdy dana osoba narusza prawa osób trzecich poprzez zamieszczenie komentarza lub zamieszcza treści niezgodne z prawem. Przechowywanie tych danych osobowych leży zatem we własnym interesie administratora, tak aby w razie potrzeby w przypadku naruszenia przepisów mógł on się usprawiedliwić. Zebrane dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim, chyba że takie ujawnienie jest wymagane przez prawo lub służy obronie prawnej administratora.

10. rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub gdy przewiduje to dyrektywa i rozporządzenie europejskie lub inny ustawodawca w ustawach lub rozporządzeniach, którym podlega administrator.

Jeśli cel przechowywania nie ma już zastosowania lub jeśli upłynie okres przechowywania przewidziany przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie lub innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe zostaną rutynowo zablokowane lub usunięte zgodnie z przepisami ustawowymi.

11. prawa podmiotu danych

 • a) Prawo do potwierdzenia

  Każdy podmiot danych ma prawo, przyznane przez Dyrektywę Europejską i Rozporządzenie, do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczące. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem administratora.

 • b) Prawo do informacji

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane dyrektywą i rozporządzeniem europejskim, do uzyskania od administratora, w dowolnym momencie i bezpłatnie, informacji o przechowywanych na jej temat danych osobowych oraz kopii tych informacji. Ponadto dyrektywa i rozporządzenie europejskie przyznały osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

  • cele przetwarzania
  • kategorie danych osobowych, które są przetwarzane
  • odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności w przypadku odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
  • jeśli to możliwe, planowany okres, przez jaki dane osobowe będą przechowywane, a jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu
  • istnieniu prawa do uzyskania sprostowania lub usunięcia danych osobowych ich dotyczących lub uzyskania ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
  • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
  • jeśli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: Wszystkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych
  • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 GDPR oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

  Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach w związku z przekazaniem danych.

  Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem administratora.

 • c) Prawo do sprostowania

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma prawo przyznane przez Dyrektywę Europejską i Rozporządzenie do niezwłocznego uzyskania sprostowania nieścisłych danych osobowych jej dotyczących. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia, z uwzględnieniem celów przetwarzania.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem administratora.

 • d) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie, do uzyskania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących podstaw i o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

  • Dane osobowe były zbierane lub w inny sposób przetwarzane do celów, do których nie są już potrzebne.
  • Osoba, której dane dotyczą, odwołuje zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR lub art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
  • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu na podstawie art. 21 ust. 1 GDPR i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu na podstawie art. 21 ust. 2 GDPR.
  • Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
  • Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
  • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 DS-GVO.

  Jeśli jeden z powyższych powodów ma zastosowanie, a osoba, której dane dotyczą, chce zorganizować usunięcie danych osobowych przechowywanych przez Schuba Development Ltd, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik Schuba Development Ltd. zadba o to, aby żądanie usunięcia zostało niezwłocznie spełnione.

  Jeśli dane osobowe zostały upublicznione przez Schuba Development Ltd i nasza firma jako podmiot odpowiedzialny jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 par. 1 DS-GVO o usunięcie danych osobowych, Schuba Development Ltd wdraża rozsądne środki, w tym środki techniczne, z uwzględnieniem dostępnej technologii i kosztów wdrożenia, w celu poinformowania innych administratorów danych, którzy przetwarzają opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała od tych innych administratorów danych usunięcia wszelkich linków do danych osobowych lub ich kopii lub replikacji, chyba że przetwarzanie jest niezbędne. Pracownik Schuba Development Ltd załatwia niezbędne w indywidualnych przypadkach.

 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma prawo, przyznane przez Dyrektywę Europejską i Rozporządzenie, do uzyskania od administratora ograniczenia przetwarzania, gdy spełniony jest jeden z następujących warunków:

  • Prawidłowość danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.
  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i żąda w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
  • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 GDPR i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec podstaw prawnych osoby, której dane dotyczą.

  Jeśli jeden z powyższych warunków zostanie spełniony, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych przez Schuba Development Ltd, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik Schuba Development Ltd zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

 • f) Prawo do przenoszenia danych

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie, do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi przez podmiot danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Podmiot danych ma również prawo do przekazania takich danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR lub art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

  Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych na podstawie art. 20 ust. 1 GDPR, osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać, aby dane osobowe zostały przeniesione bezpośrednio od jednego administratora do innego administratora, w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne i pod warunkiem, że nie wpłynie to negatywnie na prawa i wolności innych osób.

  W celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem Schuba Development Sp. z o.o.

 • g) Prawo do sprzeciwu

  Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje przyznane dyrektywą i rozporządzeniem europejskim prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) GDPR. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

  Schuba Development Ltd nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku wniesienia sprzeciwu, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

  Jeżeli Schuba Development Ltd przetwarza dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na potrzeby takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli podmiot danych sprzeciwi się Schuba Development Ltd przetwarzaniu w celach marketingu bezpośredniego, Schuba Development Ltd nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tych celach.

  Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które jest prowadzone przez Schuba Development Ltd do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 rozporządzenia o ochronie danych, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

  W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może bezpośrednio skontaktować się z każdym pracownikiem Schuba Development Ltd lub innym pracownikiem. Podmiot danych może również skorzystać z prawa do sprzeciwu w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 • h) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie, nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje dotyczące jej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, pod warunkiem, że decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a administratorem, lub (2) jest dozwolona przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, a prawo to ustanawia odpowiednie środki w celu zabezpieczenia praw i wolności oraz prawnie uzasadnionych interesów podmiotu danych, lub (3) została podjęta za wyraźną zgodą podmiotu danych.

  Jeśli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a administratorem danych lub (2) jest podejmowana za wyraźną zgodą podmiotu danych, Schuba Development Ltd wdraża odpowiednie środki w celu zabezpieczenia praw i wolności oraz uzasadnionych interesów podmiotu danych, które obejmują co najmniej prawo do uzyskania zaangażowania podmiotu danych ze strony administratora, wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanych decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem administratora.

 • i) Prawo do cofnięcia zgody zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma prawo przyznane przez Dyrektywę Europejską i Rozporządzenie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem administratora.

12) ochrona danych we wnioskach i w procesie składania wniosków

Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe wnioskodawców w celu zarządzania procedurą składania wniosków. Przetwarzanie może odbywać się również za pomocą środków elektronicznych. Ma to miejsce w szczególności w przypadku, gdy wnioskodawca przekazuje administratorowi odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej. Jeżeli administrator danych zawrze z kandydatem umowę o pracę, przekazane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeśli administrator nie zawrze z wnioskodawcą umowy o pracę, dokumenty aplikacyjne są automatycznie usuwane po upływie dwóch miesięcy od powiadomienia o decyzji odmownej, pod warunkiem, że żadne inne uzasadnione interesy administratora nie stoją w sprzeczności z takim usunięciem. Innym prawnie uzasadnionym interesem w tym znaczeniu jest np. obowiązek dostarczenia dowodów w postępowaniu prowadzonym na podstawie Ogólnej Ustawy o Równym Traktowaniu (AGG).

13. polityka prywatności w zakresie wykorzystania i stosowania Adobe Analytics (Omniture) / Adobe Marketing Cloud

Administrator ma na tej stronie zintegrowane składniki firmy Adobe. Adobe Analytics (Omniture) lub Adobe Marketing Cloud (dalej "Omniture") to narzędzie umożliwiające bardziej efektywny marketing internetowy, a także analizę stron internetowych. Omniture jest częścią Adobe Marketing Cloud. Adobe Marketing Cloud umożliwia przeprowadzanie w czasie rzeczywistym analiz przepływu odwiedzających na stronach internetowych. Analizy w czasie rzeczywistym zawierają raporty z projektów i pozwalają na doraźną analizę odwiedzających witrynę. Interakcje z klientami są prezentowane w sposób, który daje administratorowi lepszy przegląd aktywności online użytkowników tej strony internetowej poprzez wyświetlanie i raportowanie danych w prostych i interaktywnych dashboardach. Dzięki temu sterownik może otrzymywać informacje w czasie rzeczywistym i tym samym szybciej identyfikować problemy.

Operatorem tych usług jest Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia.

Omniture ustawia plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą (pliki cookie zostały już wcześniej wyjaśnione; można o tym przeczytać powyżej). Administrator zapewnia poprzez ustawienie serwera, że dane śledzące przekazywane do centrum danych Adobe są anonimizowane przed geolokalizacją. Anonimizacja realizowana jest poprzez zastąpienie ostatniej części adresu IP. Administrator dokonał ustawień po stronie serwera w celu samodzielnej anonimizacji adresu IP osoby, której dane dotyczą, przed jakimkolwiek przetwarzaniem w celu geolokalizacji i pomiaru zasięgu. Adobe będzie wykorzystywać dane i informacje uzyskane za pośrednictwem naszej strony internetowej w imieniu administratora danych w celu analizy zachowań użytkowników, których dotyczą dane. Ponadto Adobe będzie wykorzystywać dane do tworzenia w naszym imieniu raportów dotyczących aktywności użytkowników oraz do świadczenia innych usług dla naszej firmy w związku z korzystaniem z naszej witryny. Adres IP osoby, której dane dotyczą, nie będzie łączony przez Adobe z innymi danymi osobowymi.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec ustawieniu plików cookies przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookies. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Omniture ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już ustawione przez Omniture mogą być w każdej chwili usunięte za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych generowanych przez plik cookie Adobe i związanych z korzystaniem z tej strony internetowej, a także wobec przetwarzania takich danych przez Adobe oraz uniemożliwienia takiego przetwarzania. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi nacisnąć przycisk opt-out pod linkiem http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html, który ustawia plik cookie opt-out. Plik cookie opt-out ustawiony ze sprzeciwem jest przechowywany w systemie informatycznym, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą. Jeżeli po zgłoszeniu sprzeciwu pliki cookie w systemie osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte, osoba ta musi ponownie wywołać link i ustawić nowy plik cookie opt-out.

W przypadku ustawienia pliku cookie opt-out istnieje jednak możliwość, że strony internetowe administratora nie będą już w pełni użyteczne dla osoby, której dane dotyczą.

Obowiązująca polityka prywatności firmy Adobe znajduje się pod adresem http://www.adobe.com/de/privacy.html.

14. przepisy o ochronie danych osobowych dotyczące wykorzystania i stosowania Facebooka

Na tej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty firmy Facebook. Facebook jest portalem społecznościowym.

Sieć społecznościowa to miejsce spotkań społecznych obsługiwane w Internecie, społeczność internetowa, która zwykle umożliwia użytkownikom komunikację i interakcję ze sobą w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej przekazywanie informacji osobistych lub związanych z firmą. Facebook umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej m.in. tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i nawiązywanie kontaktów poprzez prośby o znajomych.

Firmą operacyjną Facebooka jest Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Administratorem danych osobowych, w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą, mieszka poza USA lub Kanadą, jest Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej prowadzonej przez administratora danych, na której zintegrowany jest komponent Facebooka (wtyczka Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Facebooka, aby pobrać z Facebooka reprezentację odpowiedniego komponentu Facebooka. Pełny przegląd wszystkich wtyczek do Facebooka można znaleźć pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. W ramach tej procedury technicznej Facebook otrzymuje informacje o tym, którą konkretnie podstronę naszej witryny odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook rozpoznaje, jaką konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba ta wywołuje naszą stronę internetową i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie. Informacje te są gromadzone przez komponent Facebooka i przypisywane przez Facebooka do odpowiedniego konta na Facebooku osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, aktywuje jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykład przycisk "Lubię to", lub jeśli osoba, której dane dotyczą, zamieści komentarz, Facebook przypisuje tę informację do osobistego konta użytkownika Facebooka osoby, której dane dotyczą, i przechowuje te dane osobowe.

Facebook zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Facebooka, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Facebooku w tym samym czasie, gdy wywołuje naszą stronę internetową; ma to miejsce niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na komponent Facebooka, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do Facebooka, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed wejściem na naszą stronę internetową.

Polityka danych opublikowana przez Facebook, dostępna pod adresem https://de-de.facebook.com/about/privacy/, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebook. Wyjaśnia również, jakie opcje ustawień oferuje Facebook w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Ponadto dostępne są różne aplikacje, które umożliwiają tłumienie transmisji danych do Facebooka. Takie aplikacje mogą być wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą, do wyłączenia przekazywania danych do Facebooka.

15. polityka prywatności dotycząca wykorzystania i stosowania Google AdSense

Administrator zintegrował na tej stronie Google AdSense. Google AdSense to usługa internetowa, która umożliwia umieszczanie reklam na stronach internetowych innych firm. Google AdSense opiera się na algorytmie, który dobiera reklamy wyświetlane w witrynach osób trzecich w zależności od zawartości danej witryny osoby trzeciej. Google AdSense umożliwia targetowanie internautów pod kątem zainteresowań, co jest realizowane poprzez generowanie indywidualnych profili użytkowników.

Firmą operacyjną komponentu Google AdSense jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Celem komponentu Google AdSense jest integracja reklam na naszej stronie internetowej. Google-AdSense ustawia plik cookie w systemie informatycznym podmiotu danych. Czym są pliki cookies zostało już wyjaśnione powyżej. Dzięki ustawieniu pliku cookie, Alphabet Inc. ma możliwość analizy korzystania z naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej prowadzonej przez administratora danych, na której zintegrowano komponent Google AdSense, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Google AdSense, aby przekazać dane do Alphabet Inc. w celu reklamy online i rozliczenia prowizji. W trakcie tej procedury technicznej Alphabet Inc. uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, które Alphabet Inc. wykorzystuje między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do umożliwienia rozliczeń prowizyjnych.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec ustawieniu plików cookies przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookies. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Alphabet Inc. umieszczenie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Alphabet Inc. może zostać w każdej chwili usunięty za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innych programów.

Google AdSense wykorzystuje również tzw. piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika, która jest osadzona na stronach internetowych w celu umożliwienia zapisu pliku dziennika i analizy pliku dziennika, dzięki czemu można przeprowadzić ocenę statystyczną. Na podstawie wbudowanego piksela śledzącego Alphabet Inc. może sprawdzić, czy i kiedy strona internetowa została otwarta przez podmiot danych oraz jakie linki zostały kliknięte przez podmiot danych. Piksele śledzące służą między innymi do oceny przepływu osób odwiedzających daną stronę internetową.

Za pośrednictwem Google AdSense dane osobowe i informacje, które obejmują również adres IP i są niezbędne do pobierania i rozliczania wyświetlanych reklam, są przekazywane do Alphabet Inc. w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Alphabet Inc. może udostępnić te dane osobowe zebrane w ramach procesu technicznego stronom trzecim.

Google-AdSense jest wyjaśnione bardziej szczegółowo pod tym linkiem https://www.google.de/intl/de/adsense/start/.

16. przepisy o ochronie danych osobowych dotyczące wykorzystania i stosowania Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Administrator zintegrował na tej stronie komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analizy stron internetowych. Analiza internetowa to zbieranie, kompilacja i ocena danych o zachowaniu osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy internetowej zbiera między innymi dane o tym, z jakiej strony internetowej osoba, której dane dotyczą, weszła na stronę internetową (tzw. referrery), na jakie podstrony strony internetowej weszła lub jak często i jak długo oglądana była dana podstrona. Analiza internetowa służy głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści z reklamy internetowej.

Firmą operacyjną komponentu Google Analytics jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Administrator wykorzystuje dodatek "_gat._anonymizeIp" do analizy stron internetowych za pośrednictwem Google Analytics. Dzięki temu adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jest skracany i anonimizowany przez Google, jeżeli dostęp do naszych stron internetowych następuje z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływu gości na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje m.in. do oceny korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania dla nas raportów online przedstawiających aktywność na naszej stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics ustawia plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookies zostało już wyjaśnione powyżej. Poprzez ustawienie pliku cookie, Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej prowadzonej przez administratora danych, na której zintegrowano komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Google Analytics do przekazywania danych do Google w celu analizy online. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, które Google wykorzystuje między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do umożliwienia kalkulacji prowizji.

Za pomocą plików cookie zapisywane są dane osobowe, np. czas dostępu, lokalizacja, z której nastąpił dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy podmiot danych odwiedza naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta podmiot danych, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w ramach procesu technicznego osobom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec ustawieniu plików cookies przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookies. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics można w każdej chwili usunąć za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innych programów.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych generowanych przez Google Analytics i związanych z korzystaniem z tej strony internetowej, jak również wobec przetwarzania tych danych przez Google oraz uniemożliwienia takiego przetwarzania. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pośrednictwem JavaScript, że żadne dane i informacje o odwiedzinach na stronach internetowych nie mogą być przekazywane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest traktowana przez Google jako sprzeciw. Jeśli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany w późniejszym czasie, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki, aby dezaktywować Google Analytics. Jeżeli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę, której dane dotyczą, lub inną osobę pozostającą pod jej kontrolą, możliwe jest ponowne zainstalowanie lub reaktywowanie dodatku do przeglądarki.

Dalsze informacje oraz obowiązującą politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oraz pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics jest wyjaśniony bardziej szczegółowo pod tym linkiem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

17 Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie korzystania i stosowania Google Remarketing

Administrator zintegrował na tej stronie usługi Google Remarketing. Google Remarketing to funkcja Google AdWords, która umożliwia firmie wyświetlanie reklam użytkownikom Internetu, którzy wcześniej odwiedzili witrynę firmy. Integracja z Google Remarketing pozwala więc firmie na tworzenie reklam związanych z użytkownikiem, a w konsekwencji na wyświetlanie internautom reklam dopasowanych do ich zainteresowań.

Firmą obsługującą usługi Google Remarketing jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Celem Google Remarketing jest wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresowań. Remarketing Google umożliwia nam wyświetlanie reklam za pośrednictwem sieci reklamowej Google lub zlecanie ich wyświetlania na innych stronach internetowych, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników Internetu.

Google Remarketing ustawia plik cookie w systemie informatycznym podmiotu danych. Czym są pliki cookies zostało już wyjaśnione powyżej. Ten plik cookie umożliwia Google rozpoznanie osoby odwiedzającej naszą stronę internetową, gdy następnie odwiedza ona strony internetowe, które również należą do sieci reklamowej Google. Przy każdym wejściu na stronę internetową, na której zintegrowano usługę Google Remarketing, przeglądarka internetowa danej osoby automatycznie identyfikuje się z Google. W ramach tej procedury technicznej Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP lub zachowanie użytkownika podczas surfowania, które Google wykorzystuje m.in. do wyświetlania reklam dopasowanych do zainteresowań.

Plik cookie służy do przechowywania informacji osobistych, takich jak strony internetowe odwiedzane przez podmiot danych. Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazać te dane osobowe zebrane za pomocą procedury technicznej osobom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec ustawieniu plików cookies przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookies. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics można w każdej chwili usunąć za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innych programów.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwu wobec reklam opartych na zainteresowaniach Google. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi z każdej używanej przez siebie przeglądarki internetowej wywołać link www.google.de/settings/ads i dokonać w nim pożądanych ustawień.

Więcej informacji oraz obowiązującą politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

18. przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w zakresie korzystania i stosowania Google AdWords

Administrator zintegrował na tej stronie Google AdWords. Google AdWords to usługa reklamy internetowej, która umożliwia reklamodawcom umieszczanie reklam zarówno w wynikach wyszukiwarki Google, jak i w sieci reklamowej Google. Google AdWords umożliwia reklamodawcy wcześniejsze określenie pewnych słów kluczowych, za pomocą których reklama jest wyświetlana w wynikach wyszukiwarki Google wyłącznie wtedy, gdy użytkownik wyszuka za pomocą wyszukiwarki wynik wyszukiwania odpowiadający słowu kluczowemu. W sieci reklamowej Google reklamy są rozmieszczane na stronach tematycznie istotnych za pomocą automatycznego algorytmu i z uwzględnieniem wcześniej zdefiniowanych słów kluczowych.

Operatorem usług Google AdWords jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Celem Google AdWords jest reklamowanie naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie istotnych z punktu widzenia zainteresowań reklam na stronach internetowych firm zewnętrznych oraz w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google, a także wyświetlanie reklam firm trzecich na naszej stronie internetowej.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, wchodzi na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, zapisywany jest przez Google tzw. plik cookie konwersji. Czym są pliki cookies zostało już wyjaśnione powyżej. Plik cookie konwersji traci ważność po trzydziestu dniach i nie służy do identyfikacji osoby, której dane dotyczą. Plik cookie konwersji służy do śledzenia, czy określone podstrony, na przykład koszyk w systemie sklepu internetowego, zostały wywołane na naszej stronie internetowej, o ile plik cookie nie stracił jeszcze ważności. Plik cookie konwersji umożliwia zarówno nam, jak i Google śledzenie, czy osoba, której dane dotyczą, która weszła na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy AdWords, wygenerowała sprzedaż, tj. zakończyła lub anulowała zakup towarów.

Dane i informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin naszej strony internetowej. Te statystyki odwiedzin są z kolei wykorzystywane przez nas do określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali skierowani do nas za pośrednictwem reklam AdWords, tj. do określenia sukcesu lub porażki danej reklamy AdWords oraz do optymalizacji naszych reklam AdWords na przyszłość. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują od Google informacji, za pomocą których można by zidentyfikować osobę, której dane dotyczą.

Za pomocą pliku cookie konwersji zapisywane są dane osobowe, takie jak strony internetowe odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy podmiot danych odwiedza naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta podmiot danych, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazać te dane osobowe zebrane za pomocą procedury technicznej osobom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec ustawieniu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google ustawienie pliku cookie konwersji w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto już ustawiony przez Google AdWords plik cookie można w każdej chwili usunąć za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwu wobec reklam opartych na zainteresowaniach Google. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi z każdej używanej przez siebie przeglądarki internetowej wywołać link www.google.de/settings/ads i dokonać w nim pożądanych ustawień.

Więcej informacji oraz obowiązującą politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

19. polityka prywatności w zakresie korzystania i stosowania Instagrama

Administrator ma na tej stronie zintegrowane elementy serwisu Instagram. Instagram to serwis, który kwalifikuje się jako platforma audiowizualna i pozwala użytkownikom na dzielenie się zdjęciami i filmami, a także na redystrybucję takich danych na innych portalach społecznościowych.

Operatorem serwisu Instagram jest Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej obsługiwanej przez administratora danych, na której zintegrowano komponent Instagram (przycisk Insta), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Instagram, aby pobrać reprezentację odpowiedniego komponentu z Instagram. W ramach tej procedury technicznej Instagram otrzymuje informacje o tym, którą konkretnie podstronę naszej witryny odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Instagramie, Instagram rozpoznaje, jaką konkretnie podstronę odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, wywołuje naszą stronę internetową i przez cały czas odpowiedniego pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone przez komponent Instagram i przypisywane przez Instagram do odpowiedniego konta Instagram osoby, której dane dotyczą. Jeśli podmiot danych aktywuje jeden z przycisków Instagrama zintegrowanych na naszej stronie internetowej, przekazane w ten sposób dane i informacje zostaną przypisane do osobistego konta użytkownika Instagrama podmiotu danych oraz będą przechowywane i przetwarzane przez Instagram.

Instagram zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Instagram, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Instagramie w tym samym czasie, gdy wywołuje naszą stronę internetową; ma to miejsce niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na komponent Instagram, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do Instagrama, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta na Instagramie przed wejściem na naszą stronę internetową.

Dalsze informacje oraz obowiązującą politykę prywatności Instagrama można znaleźć na stronach https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

20 Przepisy o ochronie danych osobowych dotyczące korzystania i stosowania LinkedIn

Kontroler posiada zintegrowane komponenty LinkedIn Corporation na tej stronie. LinkedIn to internetowa sieć społecznościowa, która pozwala użytkownikom łączyć się z istniejącymi kontaktami biznesowymi oraz nawiązywać nowe kontakty biznesowe. Z LinkedIn korzysta ponad 400 milionów zarejestrowanych osób w ponad 200 krajach. Dzięki temu LinkedIn jest obecnie największą platformą kontaktów biznesowych i jednym z najczęściej odwiedzanych serwisów na świecie.

Spółką operacyjną LinkedIn jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Za kwestie ochrony danych poza USA odpowiada LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym pojedynczym wywołaniu naszej strony internetowej, która jest wyposażona w komponent LinkedIn (wtyczka LinkedIn), komponent ten powoduje, że przeglądarka używana przez daną osobę pobiera z LinkedIn odpowiednią reprezentację komponentu. Więcej informacji na temat wtyczek LinkedIn można znaleźć pod adresem https://developer.linkedin.com/plugins. W ramach tej procedury technicznej LinkedIn otrzymuje informacje o tym, którą konkretnie podstronę naszej witryny odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w serwisie LinkedIn, LinkedIn rozpoznaje, jaką konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, przy każdym wywołaniu naszej strony przez osobę, której dane dotyczą, i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie. Informacje te są gromadzone przez komponent LinkedIn i przypisywane przez LinkedIn do odpowiedniego konta LinkedIn osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, aktywuje przycisk LinkedIn zintegrowany na naszej stronie internetowej, LinkedIn przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika LinkedIn osoby, której dane dotyczą, i przechowuje te dane osobowe.

LinkedIn zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu LinkedIn, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na LinkedIn w tym samym czasie, gdy wywołuje naszą stronę internetową; ma to miejsce niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na komponent LinkedIn, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do LinkedIn, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta LinkedIn przed wejściem na naszą stronę internetową.

LinkedIn oferuje możliwość wypisania się z wiadomości e-mail, wiadomości SMS i reklam targetowanych, a także zarządzania ustawieniami reklam na stronie https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. LinkedIn korzysta również z usług partnerów takich jak Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame, którzy mogą ustawiać pliki cookie. Takie pliki cookies można odrzucić na stronie https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Obowiązująca polityka prywatności LinkedIn jest dostępna pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Polityka cookies LinkedIn jest dostępna pod adresem https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

21 Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie używania i stosowania Xing

Administrator ma zintegrowane komponenty Xing na tej stronie. Xing to internetowa sieć społecznościowa, która pozwala użytkownikom łączyć się z istniejącymi kontaktami biznesowymi oraz nawiązywać nowe kontakty biznesowe. Użytkownicy indywidualni mogą stworzyć swój profil na Xing. Firmy mogą np. tworzyć profile firmowe lub publikować oferty pracy na Xing.

Spółką operacyjną Xing jest XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron niniejszej witryny internetowej prowadzonej przez administratora, na której zintegrowano komponent Xing (wtyczka Xing), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana przez odpowiedni komponent Xing o pobranie z Xing reprezentacji odpowiedniego komponentu Xing. Więcej informacji na temat wtyczek Xing można znaleźć na stronie https://dev.xing.com/plugins. W ramach tej procedury technicznej Xing otrzymuje informacje o tym, którą konkretnie podstronę naszej witryny odwiedza podmiot danych.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w Xing, Xing rozpoznaje, jaką konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba ta wywołuje naszą stronę internetową i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone przez komponent Xing i przypisywane przez Xing do odpowiedniego konta Xing osoby, której dane dotyczą. Jeśli podmiot danych aktywuje jeden z przycisków Xing zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykład przycisk "Udostępnij", Xing przypisuje tę informację do osobistego konta użytkownika Xing podmiotu danych i przechowuje te dane osobowe.

Xing zawsze otrzymuje informację za pośrednictwem komponentu Xing, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w Xing jednocześnie z wywołaniem naszej strony internetowej; ma to miejsce niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na komponent Xing, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do Xing, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta Xing przed wejściem na naszą stronę internetową.

Opublikowane przez Xing przepisy dotyczące ochrony danych, dostępne pod adresem https://www.xing.com/privacy, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Xing. Ponadto Xing opublikował informacje o ochronie danych dla przycisku XING Share na stronie https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

22. przepisy o ochronie danych osobowych dotyczące wykorzystania i stosowania YouTube

Administrator ma na tej stronie zintegrowane komponenty YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo bezpłatne umieszczanie klipów wideo, a innym użytkownikom ich oglądanie, ocenianie i komentowanie, również bezpłatnie. YouTube umożliwia publikację wszystkich rodzajów filmów, dlatego za pośrednictwem portalu internetowego można uzyskać dostęp do kompletnych programów filmowych i telewizyjnych, ale także do teledysków, zwiastunów czy filmów stworzonych przez samych użytkowników.

Operatorem YouTube jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej prowadzonej przez administratora danych, na której zintegrowano komponent YouTube (film wideo YouTube), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent YouTube, aby pobrać z YouTube reprezentację odpowiedniego komponentu YouTube. Więcej informacji na temat YouTube można znaleźć na stronie https://www.youtube.com/yt/about/de/. W ramach tej procedury technicznej YouTube i Google otrzymują informacje o tym, którą konkretnie podstronę naszej witryny odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w YouTube, YouTube rozpoznaje, jaką konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, gdy wywoływana jest podstrona zawierająca film YouTube. Informacje te są gromadzone przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube osoby, której dane dotyczą.

YouTube i Google zawsze otrzymują informacje za pośrednictwem komponentu YouTube, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w YouTube w tym samym czasie, gdy wywołuje naszą stronę internetową; ma to miejsce niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na film YouTube, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do YouTube i Google, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta YouTube przed wejściem na naszą stronę internetową.

Polityka prywatności opublikowana przez YouTube, dostępna pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google.

23. Podstawa prawna przetwarzania danych

Artykuł 6 I lit. a DS-GVO służy naszej firmie jako podstawa prawna do operacji przetwarzania, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce np. w przypadku operacji przetwarzania, które są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innych usług lub świadczeń, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. b DS-GVO. To samo dotyczy operacji przetwarzania, które są niezbędne do realizacji środków przedumownych, na przykład w przypadku zapytań o nasze produkty lub usługi. Jeśli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, przez który przetwarzanie danych osobowych staje się konieczne, np. w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. c DS-GVO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może stać się konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce np. w przypadku, gdyby gość uległ wypadkowi na naszym terenie i w związku z tym jego nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. Wówczas przetwarzanie odbywałoby się na podstawie art. 6 I lit. d DS-GVO. Wreszcie, operacje przetwarzania mogą być oparte na art. 6 I lit. f DS-GVO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, pod warunkiem, że interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne. Takie operacje przetwarzania są dla nas dozwolone w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez ustawodawcę europejskiego. W tym zakresie stanął na stanowisku, że można przyjąć istnienie uzasadnionego interesu, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora danych (motyw 47 zd. 2 GDPR).

24) uzasadnione interesy przetwarzania realizowane przez administratora lub stronę trzecią

Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 I lit. f DS-GVO, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności gospodarczej dla dobra wszystkich naszych pracowników i naszych udziałowców.

25. okres, przez który dane osobowe są przechowywane

Kryterium długości przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, jeśli nie są już potrzebne do realizacji lub rozpoczęcia umowy.

26. wymogi prawne lub umowne dotyczące podania danych osobowych; konieczność zawarcia umowy; obowiązek osoby, której dane dotyczą, do podania danych osobowych; możliwe konsekwencje niepodania danych osobowych

Informujemy, że podanie danych osobowych jest niekiedy wymagane przepisami prawa (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać również z przepisów umownych (np. informacje o partnerze umownym). Czasami, w celu zawarcia umowy, może być konieczne, aby osoba, której dane dotyczą, przekazała nam dane osobowe, które muszą być następnie przez nas przetwarzane. Na przykład osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, jeśli nasza firma zawrze z nią umowę. Brak podania danych osobowych oznaczałby, że umowa z osobą, której dane dotyczą, nie mogłaby zostać zawarta. Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik każdorazowo poinformuje osobę, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych oraz jakie będą konsekwencje niepodania danych osobowych.

27. istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Niniejsza deklaracja ochrony danych została stworzona przez generator deklaracji ochrony danych DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, który działa jako zewnętrzny inspektor ochrony danych Bamberg, we współpracy z informatykiem i prawnikiem ds. ochrony danych Christianem Solmecke.

Zapraszamy na Cypr Północny

Skorzystaj już teraz z naszego programu bezpłatnych zaproszeń i możliwości obejrzenia wymarzonej nieruchomości na miejscu, poznania projektów i deweloperów oraz osobistego doświadczenia Cypru w całej jego okazałości i pięknie